Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


05 / 16.03.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 58 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 59 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 60 Ärende/3

Val av två ersättare i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 4.2.2022

Bilaga 2

Eroilmoitus 4.2.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 61 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 62 Ärende/5

Ändring i förvaltningsstadgan, strukturell reform av social- och hälsovårdssektorn samt räddningsväsendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 63 Ärende/6

Överskridningar i 2022 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Toimialojen esitykset


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 64 Ärende/7

Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i räddningsverkets budget för 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 65 Ärende/8

Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar i 2021 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 66 Ärende/9

Genomförandeavtal och föravtal om ett fastighetsköp samt arrendeprinciper (Fiskehamnen, norra Nätholmen, tomterna 10656/1 och 2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 67 Ärende/10

Arrendeprinciper för vissa tomter (Botby, tomterna 45205/9, 12 och 15) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 68 Ärende/11

Arrendeprinciper för en bostadstomt (Nordsjö, tomten 54145/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 69 Ärende/12

Detaljplaneändring för Ounasvaaravägen 2 och Pallasvägen 1 i Mellungsby (nr 12421) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 70 Ärende/13

Detaljplaneändring för Skattsökarvägen 2-4 i Mellungsby (nr 12717) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutus

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 71 Ärende/14

Detaljplaneändring för Jollasvägen 64 på Degerö (nr 12680) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 72 Ärende/15

Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om att hålla elev- och studerandevården kvar vid fostrans- och utbildningssektorn också efter social- och hälsovårdsreformen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 73 Ärende/16

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 58 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 59 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 60 Asia/3

Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 4.2.2022

Liite 2

Eroilmoitus 4.2.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Asia/5

Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteellinen uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/6

Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Toimialojen esitykset


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/7

Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/8

Vuoden 2021 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Asia/9

Toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen sekä vuokrausperiaatteiden määrittäminen (Kalasatama, Verkkosaaren pohjoisosa, tontit 10656/1 ja 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/10

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vartiokylä, tontit 45205/9, 12 ja 15) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/11

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vuosaari, tontti 54145/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/12

Mellunkylän Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 ja asemakaavan muuttaminen (nro 12421) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/13

Mellunkylän Aarteenetsijäntie 2-4 asemakaavan muutos (nro 12717) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutus

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/14

Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muuttaminen (nro 12680) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 72 Asia/15

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sote-uudistuksen jälkeenkin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Asia/16

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06