Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


04 / 02.03.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 50 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 51 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 52 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 53 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eropyyntö 9.1.2022

Bilaga 2

Kirje 30.1.2022


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 54 Ärende/5

Överskridning av anslag för driftsekonomin, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag i 2021 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 55 Ärende/6

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2021 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 56 Ärende/7

De av ledamöterna Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki och Mirita Saxberg väckta motionerna om en ändring av detaljplanen för Stansviksberget (nr 12410) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 57 Ärende/8

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 50 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 51 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 52 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 53 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 9.1.2022

Liite 2

Kirje 30.1.2022


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/5

Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/6

Vuoden 2021 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/7

Valtuutettujen Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki ja Mirita Saxberg aloitteet Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410) muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/8

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06