Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


03 / 16.02.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 27 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 28 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 29 Ärende/3

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 30 Ärende/4

Höjning av maximipriset för ombyggnad av Taivallahden peruskoulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Luonnosvaiheen uusi kustannusarvio 24.6.2021


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 31 Ärende/5

Arrendeprinciper för vissa tomter (Kårböle, Kungseken och Hongasmossa) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 32 Ärende/6

Den av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om avgiftsfria kultur- och idrottstjänster efter covid-19-pandemin (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 33 Ärende/7

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om slut med stöd för den israeliska ockupationen (pdf) (html)

Ärendet återremitterades för ny beredning

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 34 Ärende/8

Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om ett forsknings- och interventionsprojekt för att främja demokratin i Helsingfors förorter (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 35 Ärende/9

Den av ledamoten Minja Koskela väckta motionen om könskonsekvensbedömningar som en del av återuppbyggnaden efter covid-19 (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 36 Ärende/10

Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om tryggande av förutsättningarna för Rastböle campingområde (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 37 Ärende/11

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om Helsingfors som Europas fågelhuvudstad (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 38 Ärende/12

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om att pigga upp stadsrummet kring Kaserntorget (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 39 Ärende/13

Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om utredning av fartguppars inverkan på klimat och hälsa (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 40 Ärende/14

Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om gemensamma arbetslokaler för stadsborna (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 41 Ärende/15

Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om stadsmöbler som är tillgängliga för alla (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 42 Ärende/16

De av ledamöterna Pia Pakarinen och Petra Malin väckta motionerna om att införa en maximal hastighet för elsparkcyklar och förbättra trafiksäkerheten (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 43 Ärende/17

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om avgiftsbelagda 24h-parkeringsplatser i innerstaden (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 44 Ärende/18

Den av ledamoten Anniina Iskanius väckta motionen om ett vägvisnings- och vägledningssystem för cykelvägar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 45 Ärende/19

Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om ett seniorcenter till Drumsö (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 46 Ärende/20

Den av ledamoten Minja Koskela väckta motionen om smidigare praxis för remisser till ungdomspsykiatrisk bedömning (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 47 Ärende/21

Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om en övertryckshall till Degerö idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 48 Ärende/22

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om en regnbågsväg till Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 49 Ärende/23

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 27 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 28 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 29 Asia/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/4

Taivallahden peruskoulun perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Luonnosvaiheen uusi kustannusarvio 24.6.2021


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/5

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kaarela, Kuninkaantammi ja Honkasuo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Asia/6

Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite maksuttomista kulttuuri- ja liikuntapalveluista koronapandemian jälkeen (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/7

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Israelin miehityksen tukemisen lopettamiseksi (pdf) (html)

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/8

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite tutkimus- ja interventiohankkeesta demokratian edistämiseksi Helsingin lähiöissä (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Asia/9

Valtuutettu Minja Koskelan aloite sukupuolivaikutusten arvioinnista osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuustoaloite 22.09.2021, Koskela Minja


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/10

Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/11

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite Helsingistä Euroopan lintupääkaupunki (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/12

Valtuutettu Fatim Diarran aloite Kasarmitoria ympäröivän kaupunkitilan elävöittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/13

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite hidasteista aiheutuvien ilmasto- ja terveysvaikutusten selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/14

Valtuutettu Katju Aron aloite maksuttomien yhteistyöskentelytilojen tarjoamisesta kaupunkilaisten käyttöön (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/15

Valtuutettu Katju Aron aloite kaikille saavutettavien kaupunkikalusteiden käyttöönotosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/16

Valtuutettujen Pia Pakarisen ja Petra Malinin aloitteet sähköpotkulautojen enimmäisnopeuden käyttöönotosta ja liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Asia/17

Valtuutettu Otto Meren aloite kantakaupungin 24 h-pysäköintipaikkojen muuttamisesta maksullisiksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/18

Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite viitoitus- ja opastusjärjestelmä pyöräteille (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/19

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Lauttasaaren seniorikeskuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/20

Valtuutettu Minja Koskelan aloite lähetekäytäntöjen sujuvoittamisesta nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/21

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite kuplahallista Laajasalon liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/22

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite sateenkaaritien perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Asia/23

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06