Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


02 / 02.02.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 18 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 19 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 20 Ärende/3

Val av ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 9.12.2021


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 21 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Ilmoitus 8.10.2021

Bilaga 2

käräjäoikeuden päätös Airaksinen


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 22 Ärende/5

Allmänna principer för utarrendering av bostadstomter och tomter som betjänar boendet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 23 Ärende/6

Arrendeprinciper för vissa tomter (Botby i Kvarnbäcken och Postparken i Böle) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 24 Ärende/7

Detaljplaneändring för Lekgränden 5 i Gårdsbacka i Mellungsby (nr 12552) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 25 Ärende/8

Gruppmotion av Socialdemokratiska fullmäktigegruppen om ett återhämtningsprogram efter covid-pandemin (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 26 Ärende/9

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 18 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 19 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 20 Asia/3

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 9.12.2021


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus 8.10.2021

Liite 2

käräjäoikeuden päätös Airaksinen


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/5

Asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleiset periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vartiokylän Myllypuro ja Pasilan Postipuisto) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Asia/7

Mellunkylän Kontulan Leikkikuja 5:n asemakaavan muuttaminen (nro 12552) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Asia/8

SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloite koronapandemian jälkeisestä elpymisohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/9

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06