Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


06 / 31.03.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 63 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 64 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 65 Ärende/3

Frågestund om coronavirusläget (pdf) (html)


§ 66 Ärende/4

Ändring i stadsfullmäktiges sammanträdestider 2021 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 67 Ärende/5

Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 68 Ärende/6

Val av ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 17.3.2021


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 69 Ärende/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 70 Ärende/8

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (Tietosuojalaki 29 §)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 71 Ärende/9

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna vid fördelning av understödsanslag som står till centralförvaltningens disposition (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 72 Ärende/10

Ändring av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 73 Ärende/11

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om könsneutrala resekort och blanketter (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 74 Ärende/12

Höjning av finansieringsandelen i ombyggnadsprojektet för Olympiastadion (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 75 Ärende/13

Projektplan för nybyggnad för Kuninkaantammen peruskoulu och Kuninkaantammen päiväkoti (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 76 Ärende/14

Arrendeprinciper för en tomt för flervåningshus (Böle, Postparken, tomten 17116/6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 77 Ärende/15

Detaljplaneändring för Kolsarvägen 7-11 i Kånala (nr 12616) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 78 Ärende/16

Detaljplaneändring för Sjökortsgränden 6 i Nordsjö (nr 12553) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 79 Ärende/17

Detaljplaneändring för Nallebranten i Malm (nr 12577) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 80 Ärende/18

Detaljplaneändring för Flygplatskvarteren i Malm (nr 12623) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 81

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 63 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 64 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 65 Asia/3

Kyselytunti koronavirustilanteesta (pdf) (html)


§ 66 Asia/4

Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021 (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/5

Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/6

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 17.3.2021


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70 Asia/8

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Tietosuojalaki 29 §)


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/9

Hallintosäännön muuttaminen, toimivalta keskushallinnon käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisessa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 72 Asia/10

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 73 Asia/11

Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkeiden saattamisesta sukupuolineutraaleiksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/12

Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuuden korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Asia/13

Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Asia/14

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Pasila, Postipuisto, tontti 17116/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/15

Konalan Kolsarintie 7-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12616) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/16

Vuosaaren Merikorttikuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12553) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/17

Malmin Nallenrinteen asemakaavan muuttaminen (nro 12577) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/18

Malmin lentoasemankortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 12623) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27