Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


03 / 17.02.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 25 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 26 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 27 Ärende/3

Överskridning av anslag, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag i 2020 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Kaupunginkanslia_18122020

Bilaga 2

Kaupunginkanslia_22012021

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 28 Ärende/4

Överskridningar i 2021 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

Esitykset


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 29 Ärende/5

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2020 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 30 Ärende/6

Arrende- och försäljningsprinciper för vissa tomter (Västra hamnen, Busholmen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 31 Ärende/7

Arrendeprinciper för flervåningshustomter (Sörnäs, Fiskehamnen, tomterna 10575/6 och 10592/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 32 Ärende/8

Detaljplaneändring för Baggbölevägen 54, 71, 76, 77 och 78 (nr 12631) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 33 Ärende/9

Detaljplaneändring för området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen i Degerö (nr 12548) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 34 Ärende/10

Den av Öppna Partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om beaktande av arkitekt Eliel Saarinens plan i arkitekturtävlingen för Elielplatsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 35 Ärende/11

Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om planering av röstningsställena vid kommunalvalet i samarbete med ungdomar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 36 Ärende/12

Den av ledamoten Abdirahim (Husu) Hussein väckta motionen om uppmärksammande av Rosa Emilia Clay i Helsingfors namnskick (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 37 Ärende/13

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om förbättring av återvinningsmöjligheterna och inrättande av en mini-Sortti-station i innerstaden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 14.12.2020


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 38 Ärende/14

Den av ledamoten Laura Rissanen väckta motionen om musiklekis som en del av småbarnspedagogiken (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 39 Ärende/15

Den av ledamoten Johanna Laisaari väckta motionen om tillämpningen av programmet mot mobbning (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 40 Ärende/16

Den av ledamoten Johanna Laisaari väckta motionen om ett museum i Aino Acktés villa över fascinerande kvinnor i Finland (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 41 Ärende/17

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om förbättring av säkerheten på badstränderna (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 42 Ärende/18

Den av ledamoten Pauliina Saares väckta motionen om kartläggning av styvfamiljernas stödbehov och om ett försök med familjeträning (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 43

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 25 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 26 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 27 Asia/3

Eräiden vuoden 2020 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Kaupunginkanslia_18122020

Liite 2

Kaupunginkanslia_22012021

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/4

Vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Esitykset


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Asia/5

Vuoden 2020 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/6

Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Sörnäinen, Kalasatama tontit 10575/6 ja 10592/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Asia/8

Pakilantie 54, 71, 76, 77 ja 78 asemakaavan muuttaminen (nro 12631) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/9

Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12548) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Asia/10

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite arkkitehti Eliel Saarisen suunnitelman huomioon ottamisesta Elielinaukion suunnittelukilpailussa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Asia/11

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kuntavaalien äänestyspaikkojen suunnittelemisesta yhdessä nuorten kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/12

Valtuutettu Abdirahim (Husu) Husseinin aloite Rosa Emilia Clayn huomioon ottamisesta Helsingin nimistössä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/13

Valtuutettu Mai Kivelän aloite kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta ja mini-Sortti-aseman perustamisesta kantakaupunkiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto 14.12.2020


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/14

Valtuutettu Laura Rissasen aloite muskarista osana varhaiskasvatusta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/15

Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite kiusaamisen vastaisen ohjelman soveltamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/16

Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite Aino Acktén huvilan muuttamisesta Suomen jännien naisten museoksi (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/17

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite uimarantojen turvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/18

Valtuutettu Pauliina Saareksen aloite uusperheiden tuen tarpeen kartoituksesta ja perhevalmennuksen kokeilusta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27