Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


02 / 03.02.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 16 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 17 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 18 Ärende/3

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna för det organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 19 Ärende/4

Principbeslut om omorganisering av hamnfunktionerna samt utgångsläget för markanvändningen i hamnområdena i Södra och Västra hamnen och på Skatudden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 20 Ärende/5

Hyrning av lokaler för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen inom fostrans- och utbildningssektorn (Stora Robertsgatan 23) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Päiväkotiluonnos 2020-03-17

Bilaga 3

Iso Roba Hankinta- ja vastuurajataulukko 20201008 hasu

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 21 Ärende/6

Arrendeprinciper för en tomt i ett kvartersområde för bostadshus och affärs- och kontorsbyggnader (Mejlans, tomten 15520/2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 22 Ärende/7

Detaljplaneändring för Köpingsvägen 9-11 (nr 12638) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 23 Ärende/8

Detaljplan och detaljplaneändring för västra Havsrastböle (nr 12570) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 24

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 16 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 17 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 18 Asia/3

Hallintosäännön muuttaminen, tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen toimivalta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/4

Periaatepäätös satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/5

Tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle (Iso Roobertinkatu 23) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päiväkotiluonnos 2020-03-17

Liite 3

Iso Roba Hankinta- ja vastuurajataulukko 20201008 hasu

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuin-, liike- ja toimistorakennuksen korttelialueen tontille (Meilahti, tontti 15520/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/7

Kauppalantie 9-11 asemakaavan muuttaminen (nro 12638) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Asia/8

Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen (nro 12570) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27