Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


21 / 11.12.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 364 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 365 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 366 Ärende/3

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser för bindningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 19.11.2019

Bilaga 2

Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 19.11.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 367 Ärende/4

Val av ledamot i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 24.11.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 368 Ärende/5

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 11.11.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 369 Ärende/6

Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2018 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 370 Ärende/7

Arrendeprinciper för vissa tomter (Böle och Botby) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 371 Ärende/8

Projektplan för daghemmet Capellas allé 27 (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 372 Ärende/9

Projektplan för ombyggnad av Väinöläbyggnaden tillhörande Käpylän peruskoulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Väinölän perusparannuksen hankesuunnitelma 11.7.2019

Bilaga 2

Väinölän hankesuunnitelman liitteet


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 373 Ärende/10

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om ett försök med ekologisk kompensation i planläggningen (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 374

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 364 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 365 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 366 Asia/3

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 19.11.2019

Liite 2

Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 19.11.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 367 Asia/4

Kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 24.11.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 368 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 11.11.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 369 Asia/6

Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 370 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila ja Vartiokylä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 371 Asia/8

Päiväkoti Capellan puistotie 27 hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372 Asia/9

Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Väinölän perusparannuksen hankesuunnitelma 11.7.2019

Liite 2

Väinölän hankesuunnitelman liitteet


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 373 Asia/10

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ekologisen kompensaation kokeilemiseksi kaavoituksessa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 374

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27