Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


16 / 09.10.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 294 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 295 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 296 Ärende/3

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämndens sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 15.9.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 297 Ärende/4

Ändringar i förvaltningsstadgan; omorganisering av stadskansliet och precisering av biträdande borgmästarnas befogenheter (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 298 Ärende/5

Projektplan för upphandling av M300-optionsmetrotåg (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 299 Ärende/6

Arrendeprinciper för vissa tomter (Majstad, Arabiastranden) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 300 Ärende/7

Höjning av maximipriset i projektplanen för utbyggnad och ombyggnad av Mäkelänrinteen lukios skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Mäkelänrinteen lukion perusparannus- ja laajennushankkeen kustannusarvio 16.5.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 301 Ärende/8

Närings-, trafik- och miljöcentralens i Nyland rättelseuppmaning med anledning av godkännandet av detaljplan och detaljplaneändring för Batteribacken nr 12477 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 302 Ärende/9

Detaljplan och detaljplaneändring för Högholmens mottagningsbyggnader och Blåbärslandets lekpark (nr 12520) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 303 Ärende/10

Detaljplaneändring för Gungvägen 9 i Gårdsbacka i Mellungsby (nr 12526) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 304 Ärende/11

Detaljplan och detaljplaneändring för småhustomter i södra delen av Björnsö (nr 12486) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 305 Ärende/12

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om slopande av hitassystemet (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 306 Ärende/13

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om aktivering för seniorer i hemvård (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 307 Ärende/14

Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om en förebyggande verksamhetsplan mot stympning av barns könsorgan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 308 Ärende/15

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om ökat multiprofessionellt mentalvårdsarbete (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 309

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 294 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 295 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 296 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 15.9.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 297 Asia/4

Hallintosäännön muutokset; kaupunginkanslian uudistuminen ja apulaispormestareiden toimivallan täsmentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Asia/5

M300-metrojunien optiohankinnan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden vahvistaminen eräille tonteille (Toukola, Arabianranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 300 Asia/7

Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Mäkelänrinteen lukion perusparannus- ja laajennushankkeen kustannusarvio 16.5.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Asia/8

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus Patterimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12477 hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Asia/9

Korkeasaaren vastaanottorakennusten ja Mustikkamaan leikkipuiston asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12520) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Asia/10

Mellunkylän Kontulan Keinutie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12526) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Asia/11

Karhusaaren eteläosan pientalotonttien asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12486) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/12

Valtuutettu Otto Meren aloite Hitas-järjestelmän lakkauttamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Asia/13

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivoinnista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Asia/14

Valtuutettu Mari Rantasen aloite lasten sukuelinten silpomista ehkäisevästä toimintasuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Asia/15

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite moniammatillisen mielenterveystyön lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27