Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


14 / 11.09.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 237 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 238 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 239 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 240 Ärende/4

Val av ledamot och ersättare i kultur- och fritidsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 8.8.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 241 Ärende/5

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ledamot i och ordförande för kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 6.8.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 242 Ärende/6

Val av ledamot och ersättare i stadsmiljönämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 15.8.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 243 Ärende/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 6.8.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 244 Ärende/8

Projektplan för ombyggnad av Etu-Töölön lukios skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Etu-Töölön lukion hankesuunnitelman liitteet


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 245 Ärende/9

Projektplan för en nybyggnad för daghemmet Vaapukka och Roihuvuoren ala-asteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Hankesuunnitelman liitteet_lpk Vaapukka jne_190415


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 246 Ärende/10

Arrendeprinciper för en bostadstomt (Vallgård, tomten 22586/6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 247 Ärende/11

Arrendeprinciper för flervåningshustomter i Forsby (tomterna 26967/1, 26968/1 och 26972/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 248 Ärende/12

Överlåtelseprinciper för område reserverat för Garden Helsinki-projektet (Bortre Tölö) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 249

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 237 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 238 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 239 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 240 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 8.8.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 6.8.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 15.8.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 6.8.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Asia/8

Etu-Töölön lukion perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Etu-Töölön lukion hankesuunnitelman liitteet


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Asia/9

Päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet_lpk Vaapukka jne_190415


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/10

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vallila, tontti 22586/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Asia/11

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Koskela, tontit 26967/1, 26968/1 ja 26972/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Asia/12

Luovutusperiaatteiden määrittäminen Garden Helsinki -hanketta varten varatulle alueelle (Taka-Töölö) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27