Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


12 / 19.06.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 202 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 203 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 204 Ärende/3

Familjeledighet till en biträdande borgmästare, val av ställföreträdare för en biträdande borgmästare och val av ledamot i stadsstyrelsen (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 205 Ärende/4

Val av ledamot i revisionsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 24.5.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 206 Ärende/5

Val av ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 207 Ärende/6

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 3.5.2019 sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 208 Ärende/7

Utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2018 och ansvarsfrihet för året 2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 209 Ärende/8

Helsingfors stads bokslut för år 2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 210 Ärende/9

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser för bindningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 211 Ärende/10

Ändring av de förtroendevaldas ekonomiska förmåner (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 212 Ärende/11

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om fostrans- och utbildningsnämndens, kanslichefens och sektorchefernas befogenheter (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 213 Ärende/12

Helsingfors välfärdsplan 2019–2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 214 Ärende/13

Arrendeprinciper för en bostadstomt (Västra hamnen, Busholmen, tomten 20829/3) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 215 Ärende/14

Detaljplaneändring för Tenalavägen 10 och 12 i Brunakärr (nr 12482) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 216 Ärende/15

Detaljplan och detaljplaneändring för Vallgårds norra del (nr 12508) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 217 Ärende/16

Detaljplaneändring för köpcentret Itis äldsta del i Östra centrum (nr 12535, skydd av fasaderna) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 218 Ärende/17

Detaljplan för Östra skärgården (nr 12300) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 219

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 202 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 203 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 204 Asia/3

Perhevapaan myöntäminen apulaispormestarille, apulaispormestarin sijaisen valinta ja kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 205 Asia/4

Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 24.5.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/5

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 3.5.2019 sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Asia/7

Vuoden 2018 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 209 Asia/8

Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 210 Asia/9

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 211 Asia/10

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Asia/11

Hallintosäännön muuttaminen kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kansliapäällikön ja toimialajohtajien toimivallan osalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 213 Asia/12

Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 214 Asia/13

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20829/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 215 Asia/14

Ruskeasuon Tenholantie 10:n ja 12:n asemakaavan muuttaminen (nro 12482) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 216 Asia/15

Vallilan pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12508) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Asia/16

Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan asemakaavan muuttaminen (nro 12535, julkisivujen suojelu) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Asia/17

Itäisen saariston asemakaava (nro 12300) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.16.06.2022 16:06