Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


05 / 13.03.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 91 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 92 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 93 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 94 Ärende/4

Val av revisor för Helsingfors stad för räkenskapsperioderna 2019–2022 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 95 Ärende/5

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 96 Ärende/6

Val av ledamot och ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 97 Ärende/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Päätös 5.12.2018 , Helsingin käräjäoikeus


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 98 Ärende/8

Ett ouppnått bindande verksamhetsmål i 2018 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 99 Ärende/9

Ouppnådda bindande mål för dottersammanslutningar i 2018 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 100 Ärende/10

Höjning av maximipriset i projektplanen för Jokerbanan för Helsingfors stads del (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 101 Ärende/11

Projektplan för en depå för Jokerbanan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 102 Ärende/12

Projektplan för utbyggnad och ombyggnad av Mäkelänrinteen lukios skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Mäkelänrinteen lukion hankesuunnitelman liitteet 1 - 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 103 Ärende/13

Projektplan för gymnasiet Vuosaaren lukios nybygge (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Vuosaaren lukio Hankesuunnitelman liitteet 24.1.2019

Bilaga 3

Vuosaaren lukio Laatuarviointi

Bilaga 4

Vuosaaren lukio kokonaistaloudellinen arviointi


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 104 Ärende/14

Arrendeprinciper för en planerad tomt för en bostads-, affärs- och kontorsbyggnad i Mejlans (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 105 Ärende/15

Detaljplan och detaljplaneändring för Batteribacken (nr 12477) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 106

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 91 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 92 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 93 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 94 Asia/4

Helsingin kaupungin tilintarkastajan valitseminen tilikausille 2019-2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 95 Asia/5

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätös 5.12.2018 , Helsingin käräjäoikeus


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 98 Asia/8

Vuoden 2018 talousarvion toteutumaton sitova toiminnallinen tavoite (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Asia/9

Vuoden 2018 talousarvion tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/10

Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen Helsingin kaupungin osalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/11

Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/12

Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Mäkelänrinteen lukion hankesuunnitelman liitteet 1 - 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/13

Vuosaaren lukion uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vuosaaren lukio Hankesuunnitelman liitteet 24.1.2019

Liite 3

Vuosaaren lukio Laatuarviointi

Liite 4

Vuosaaren lukio kokonaistaloudellinen arviointi


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Asia/14

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen suunnitellulle asuin-, liike- ja toimistorakennustontille (Meilahti) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Asia/15

Patterimäen asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12477) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27