Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


04 / 27.02.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 71 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 72 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 73 Ärende/3

Överskridningar i 2019 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 74 Ärende/4

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2018 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Kansliapäällikön kirje 29.1.2019

Bilaga 2

Staran toimitusjohtajan kirje 30.1.2019

Bilaga 3

Toimitusjohtajan kirje 30.1.2019

Bilaga 4

Bilaga 5

Pelastuskomentajan kirje 29.1.2019

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 75 Ärende/5

Projektplan för ombyggnad av Kallion ala-asteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Hankesuunnitelman liitteet


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 76 Ärende/6

Detaljplaneändring för Stationsplatsen 2 (Sokos) i Gloet (nr 12425) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 77 Ärende/7

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om minskning av utsläpp från flygresor (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 78 Ärende/8

Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om en museispårvagnslinje (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 79 Ärende/9

Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om ökning av skolornas inflytande (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 80 Ärende/10

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om användning av inhemska bär och frukter på daghem och i skolor (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 81 Ärende/11

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om ordnande av specialistundervisningsdagar i skolor (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 82 Ärende/12

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om en tjänst med stadsroddbåtar i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 83 Ärende/13

Den av ledamoten Nelli Ruotsalainen väckta motionen om könsneutrala omklädningsrum vid hobby- och motionsanläggningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 84 Ärende/14

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om slopande av skolmorgnar som börjar klockan åtta (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 85 Ärende/15

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om finansiering från staden för populära delaktighets- och gemenskapsevenemang (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 86 Ärende/16

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om lansering av familjeträning för tonåringars föräldrar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 87 Ärende/17

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om tryggande av vård för ickebinära personer i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 88 Ärende/18

Den av ledamoten Outi Alanen väckta motionen om återbördande av den psykiatriska jouren till Helsingfors stad (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 89 Ärende/19

Den av ledamoten Aleksi Niskanen väckta motionen om utredning av social- och hälsovårdsväsendets process för sökande av ändring i beslut om individuell vård (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 90

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 71 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 72 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 73 Asia/3

Vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2019 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/4

Vuoden 2018 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)

Liite 1

Kansliapäällikön kirje 29.1.2019

Liite 2

Staran toimitusjohtajan kirje 30.1.2019

Liite 3

Toimitusjohtajan kirje 30.1.2019

Liite 4

Liite 5

Pelastuskomentajan kirje 29.1.2019

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Asia/5

Kallion ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Asia/6

Kluuvin asema-aukio 2 (Sokos) asemakaavan muutos (nro 12425) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/7

Valtuutettu Petra Malinin aloite lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/8

Valtuutettu Björn Månssonin aloite museoraitiovaunulinjan perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/9

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite koulujen vaikutusvallan lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/10

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotimaisten marjojen ja hedelmien käytöstä päiväkodeissa ja kouluissa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/11

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite erikoisopetuspäivien järjestämisestä kouluissa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Asia/12

Valtuutettu Emma Karin aloite kaupunkisoutuvenepalvelusta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 83 Asia/13

Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite harrastus- ja liikuntapaikkojen sukupuolineutraaleista pukeutumistiloista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 84 Asia/14

Valtuutettu Emma Karin aloite koulujen kahdeksan aamuista luopumisesta (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 85 Asia/15

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite suosittujen, osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämisestä kaupungin rahoituksella (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/16

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite perhevalmennuksen käynnistämisestä murrosikäisten nuorten vanhemmille (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/17

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite helsinkiläisten muunsukupuolisten henkilöiden hoidon turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/18

Valtuutettu Outi Alasen aloite psykiatrian päivystyksen palauttamisesta Helsingin kaupungille (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/19

Valtuutettu Aleksi Niskasen aloite sosiaali- ja terveystoimen yksilöhuollon päätösten muutoksenhakuprosessin selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27