Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


02 / 30.01.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 24 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 25 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 26 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 27 Ärende/4

Val av ledamot och första vice ordförande i stadsstyrelsen samt ersättare i näringslivssektionen och ersättare i koncernsektionen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 15.1.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 28 Ärende/5

Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 15.1.2019


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 29 Ärende/6

Grunder för den interna kontrollen och riskhanteringen inom Helsingfors stadskoncern (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 30 Ärende/7

Översiktsplan för gång- och cykeltunnel mellan Medborgartorget och Kajsaniemi (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 31 Ärende/8

Arrendeprinciper för vissa tomter (Degerö, Kronbergsstranden och Mellungsby, Mellungsbacka) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 32 Ärende/9

Detaljplaneändring för Hattelmalavägen 2 med omgivning i Rönninge (nr 12488) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 33

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 24 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 25 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 26 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 27 Asia/4

Kaupunginhallituksen jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan sekä elinkeinojaoston varajäsenen ja konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 15.1.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 15.1.2019


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Asia/6

Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/7

Kansalaistori−Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Laajasalo, Kruunuvuorenranta ja Mellunkylä, Mellunmäki) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Asia/9

Pihlajiston Hattelmalantie 2 ympäristöineen asemakaavan muutos (nro 12488) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27