Hoppa till innehållet

Stadsfullmäktige / Kaupunginvaltuusto


01 / 16.01.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll / Sisältö:§ 1 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 2 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 3 Ärende/3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige (pdf) (html)


§ 4 Ärende/4

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö, 17.12.2018


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 5 Ärende/5

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om befogenheterna för sektorchefen i kultur- och fritidssektorn och för kundrelationsdirektören i stadsmiljösektorn (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 6 Ärende/6

Arrendeprinciper för vissa tomter i Böle (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 7 Ärende/7

Arrendeprinciper för vissa tomter i Västra hamnen (Busholmen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 8 Ärende/8

Arrendeprinciper för flervåningshustomter i Forsby (tomterna 26962/3–5) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 9 Ärende/9

Detaljplaneändring för Elisabetsgatan 14 i Kronohagen (nr 12457) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 10 Ärende/10

Detaljplan och detaljplaneändring för Melkökajen på Busholmen (nr 12500) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 11 Ärende/11

Detaljplaneändring för byggnaderna på Malms flygplats (nr 12450) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 12 Ärende/12

Detaljplaneändring för Fallkulla gård (nr 12479) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 13 Ärende/13

Detaljplaneändring för Wäinö Aaltonens väg 7 på Brändö (nr 12459) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 14 Ärende/14

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om kvartersbestämda bilplatser för anställda inom hemvården och hemtjänsten (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 15 Ärende/15

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om plantering av donerade bärbuskar och fruktträd på daghemmens, skolornas och vårdinstitutionernas gårdar (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 16 Ärende/16

Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om ökning av kännedomen om cirkulär ekonomi och klimatet i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 17 Ärende/17

Den av ledamoten Sameli Sivonen väckta motionen om eluttag till stadsrummet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 18 Ärende/18

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om tillfälliga lokaler för Puotilan ala-asteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 19 Ärende/19

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om en konstisbana till Fabriksparkens idrottsplan (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 20 Ärende/20

Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om motions- och träningstrappor till Drumsö (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 21 Ärende/21

Den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen om firande av samernas nationaldag i skolorna och daghemmen (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 22 Ärende/22

Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om narkotikaidentifiering som en del av förebyggande rusmedelsarbete (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Lausunto, Helsingin poliisilaitos, aloite huumeiden tunnistuksesta osana ehkäisevää päihdetyötä


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 23

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)


§ 1 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 2 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö, 17.12.2018


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Hallintosäännön muuttaminen valtuuston toiminnan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan ja kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan toimivallan osalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Länsisatama, Jätkäsaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Koskela, tontit 26962/3-5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Kruununhaan Liisankatu 14 asemakaavan muutos (nro 12457) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Jätkäsaaren Melkinlaiturin asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12500) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Malmin lentoaseman rakennusten asemakaavan muuttaminen (nro 12450) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Fallkullan tilan asemakaavan muutos (nro 12479) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/13

Kulosaaren Wäinö Aaltosen tie 7:n asemakaavan muuttaminen (nro 12459) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/14

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite korttelikohtaisista parkkipaikoista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/15

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite lahjoitettujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamiseksi koulujen, päiväkotien ja hoivapaikkojen pihoille (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/16

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kiertotalouden ja ilmastotietouden nostamisesta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/17

Valtuutettu Sameli Sivosen aloite pistorasioista kaupunkitilaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/18

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Puotilan ala-asteen väliaikaistiloista (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/19

Valtuutettu Otto Meren aloite Tehtaanpuiston tekojääkentästä (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/20

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kunto- ja harjoitteluportaista Lauttasaareen (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Asia/21

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite saamelaisten kansallispäivän viettämisestä kouluissa ja päiväkodeissa (pdf) (html)

Liite 1


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/22

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite huumeiden tunnistuksesta osana ennaltaehkäisevää päihdetyötä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunto, Helsingin poliisilaitos, aloite huumeiden tunnistuksesta osana ehkäisevää päihdetyötä


Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.06.12.2019 07:27