Suoraan sisältöön

Stadsfullmäktige

Diagram: Stadsfullmäktige är det högsta beslutande organet i Helsingfors

Helsingfors stadsfullmäktige har 85 ledamöter som väljs genom kommunalval vart fjärde år.

Stadsfullmäktiges seminarium 13-14.6.2019

Fullmäktige fattar beslut om stadens viktigaste ekonomiska frågor, bl.a. stadens budget, inkomstskattesatsen och anslagen för de olika förvaltningsgrenarna. Stadsstyrelsen behandlar alla ärenden som föreläggs stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktiges sammanträde 1/15.1.2020 15.01.2020

Alla videor i serien "Stadsfullmäktiges sammanträde" »


Helsingforskanalen erbjuder sändningar på webben bland annat från Helsingfors stadsfullmäktiges sammanträden.

Helsingfors stad och de sammanslutningar, affärsverk och stiftelser i vilka staden har bestämmanderätt utgör Helsingforskoncernen. Stadsfullmäktige fattar beslut om koncernorganisationens struktur, ställer upp mål för Helsingforskoncernens verksamhet och godkänner ett koncernbokslut.

Fullmäktige svarar för organisationen av stadens förvaltning. Fullmäktige väljer ledamöter i stadens organ och innehavare av de viktigaste tjänsterna. Fullmäktige kan delegera beslutanderätt till andra organ, såsom stadsstyrelsen, nämnderna och direktionerna, och till tjänsteinnehavare. Genom att delegera beslutanderätt kan fullmäktige bättre koncentrera sig på behandlingen av stora frågor och på den övergripande utvecklingen av staden.
DELA
15.01.2020 18:19

Fullmäktige­ledamöternas motioner

Motionerna framställda under sammanträdena ges ut på webben nästa vecka efter sammanträdet i fråga.

Läs mer

Tidigare beslutshandlingar

Tidigare beslutshandlingar (på finska).

Läs mer

Sammanträdestider

Stadsfullmäktiges sammanträden är offentliga, om inte fullmäktige beslutar annorlunda i fråga om något visst ärende.

Läs mer