Hoppa till innehållet

Sammanträdestider och framläggning av protokoll

Sammanträdestiderna och uppgifterna om framläggande på denna sida gäller till 31.5.2017. Från 1.6.2017 hålls protokollen offentligt tillgängliga i det allmänna datanätet www.hel.fi (kommunallagen 410/2015, 140 §).

När nämnderna och direktionerna sammanträder och när deras och tjänsteinnehavarnas protokoll hålls framlagda år 2017 (t.o.m. 31.5.2017)

I enlighet med syftet i 63 § i kommunallagen meddelas allmänheten följande för kännedom:

Nämnderna och direktionerna sammanträder nedan angivna dagar, och sammanträdesprotokollen hålls offentligt framlagda nedan avsedda dagar på Helsingfors stads registratorskontor, Norra esplanaden 11–13, om inte något annat nämns. Detsamma gäller tjänsteinnehavarnas protokoll.
Om sammanträdesdagen är helg- eller festdag äger sammanträdet rum påföljande arbetsdag eller en särskilt överenskommen dag.

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten, direktionen för

Direktionen sammanträder måndag 6.2 kl. 8.00 och torsdag 27.4 kl. 15.00 (istället för tisdag 2.5 kl. 8.00), tisdag 29.8 kl. 8.30, fredag 3.11 kl. 8.30 och torsdag 14.12 kl. 8.30 i mötesrum Lipas, Sörnäs strandvägen 27 A.

Protokollet hålls offentligt framlagt fredagen påföljande vecka eller, om denna dag är helgdag, följande vardag på Helsingfors stads registratorskontor.

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Verkställande direktörens protokoll hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Affärsverket företagshälsa, direktionen för

Direktionen sammanträder onsdagarna 22.2 kl. 8.00, 26.4 kl. 12.00 och 17.5 kl. 8.00.

Protokollet hålls offentligt framlagt fredagen påföljande vecka eller, om denna dag är helgdag, följande vardag på Helsingfors stads registratorskontor.

Affärsverket företagshälsa

Verkställande direktörens protokoll hålls offentligt framlagt påföljande fredag eller, om denna dag är helgdag, följande vardag på Helsingfors stads registratorskontor.

Affärsverket personalutvecklingstjänster, direktionen för

Direktionen sammanträder fredagarna 17.2 kl. 13.00 och 19.5 kl. 11.30.

Protokollet hålls offentligt framlagt fredagen påföljande vecka eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Affärsverket servicecentralen, direktionen för

Direktionen sammanträder på Elimägatan 15 torsdagarna 16.2, 16.3 (inställt), 27.4 och 18.5 (inställt) kl. 15.00.

Protokollet hålls offentligt framlagt fredagen påföljande vecka eller, om denna dag är helgdag, följande vardag på Helsingfors stads registratorskontor.

Affärsverket servicecentralen

Protokollen för verkställande direktören, enhetsdirektören för kundrelationer och enhetsdirektören för telefon- och välbefinnandetjänster hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Affärsverket trafikverket, direktionen för

Direktionen sammanträder torsdagarna 19.1, 16.2, 16.3, 11.4 (tisdag), 11.5 och 13.6 (tisdag, istället för 15.6) kl. 16.00.

Protokollet hålls offentligt framlagt fredagen påföljande vecka eller, om denna dag är helgdag, följande vardag på Helsingfors stads registratorskontor.

Affärsverket trafikverket

Protokollen för verkställande direktören, direktören vid enheten för gemensamma service, direktören för infra- och materielenheten, direktören för trafikeringsenheten och direktören för verksamhetsstyrningsenheten hålls offentligt framlagda fredagen påföljande vecka eller, om denna dag är helgdag, följande vardag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för direktören för underhållningsenheten hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Allmänna arbeten, nämnden för

Nämnden sammanträder i byggnadskontorets konferensrum 108-109 Rakvaario Suomenlinna (Elimägatan 5) tisdagarna 10.1, 17.1, 24.1, 31.1, 7.2 (inställt), 14.2, 28.2, 14.3, 28.3, 4.4, 11.4, 25.4, 9.5 och 16.5 kl. 15.30.

Protokollet hålls offentligt framlagt åttonde arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Ordförandens protokoll hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Anskaffningscentralen

Upphandlingsdirektörens beslut hålls offentligt framlagda första arbetsdagen efter beslutsfattandet eller, om denna dag är helgdag, följande vardag på Helsingfors stads registratorskontor.

Barnomsorgsnämnden

Nämnden sammanträder tisdagarna 17.1, 7.2, 7.3, 4.4, 25.4 och 16.5 kl. 16.15 i ämbetshuset i Berghäll, Broholmsgatan 13.

Protokollet hålls offentligt framlagt sjätte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Barnomsorgsverket

Protokollen för barnomsorgsdirektören, chefen för lekparksverksamheten, chefen för barnomsorgsområdet Berghäll-Ulrikasborg-Estnäs, chefen för barnomsorgsområdet Botby-Kvarnbäcken, chefen för barnomsorgsområdet Haga-Kårböle, chefen för barnomsorgsområdet Jakobacka-Parkstad-Skomakarböle, chefen för barnomsorgsområdet Kampmalmen-Drumsö-Tölö, chefen för barnomsorgsområdet Ladugården, chefen för barnomsorgsområdet Malm-Bocksbacka, chefen för mellersta barnomsorgsområdet, chefen för barnomsorgsområdet Mellungsby, chefen för barnomsorgsområdet Munksnäs-Sockenbacka, chefen för barnomsorgsområdet Nordsjö-Östersundom, chefen för norra barnomsorgsområdet och chefen för sydöstra barnomsorgsområdet hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Bostadsnämnden

Nämnden sammanträder i fastighetskontorets tomtavdelnings konferensrum Espa, Fabiansgatan 31 D, 4 våningen, torsdagarna 19.1, 16.2, 16.3, 12.4 (onsdag, kl. 8.15) och 11.5 kl. 16.00.

Protokollet hålls offentligt framlagt åttonde arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Bostadsproduktionskommittén

Kommittén sammanträder i stadshuset, entrékabinett 4 (Norra esplanaden 11-13), onsdagarna 25.1, 8.2 (Aleksandersgatan 20), 22.2, 8.3 (Aleksandersgatan 20), 22.3, 5.4, 26.4, 10.5 och 23.5 (tisdag kl. 15.00, Konduktörsgränden 3, istället för 24.5) kl. 16.00.

Protokollet hålls offentligt framlagt åttonde arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Bostadsproduktionsbyrån

Verkställande direktörens protokoll hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Byggnadskontoret

Stadsingenjörens protokoll hållsoffentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för stadsarkitekten och chefen för planeringsbyrån vid arkitekturavdelningen hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för avdelningschefen, ekonomichefen, kommunikationschefen och personalchefen vid förvaltningsavdelningen hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för avdelningschefen, chefen för programmeringsbyrån, chefen för investeringsbyrån, chefen för underhållsbyrån och chefen för utomhusbelysningsbyrån vid gatu- och parkavdelningen hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för resultatgruppschefen, chefen för byggherrebyrå 1, chefen för byggherrebyrå 2, chefen för byggherrebyrå 3, chefen för hustekniska byrån och chefen för kostnadsbyrån vid avdelningen HSB-Byggherre hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för avdelningschefen, juristen, kommunala parkeringsövervakaren, chefen för områdesanvändningsbyrån och områdesanvändningschefen vid serviceavdelningen hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Byggnadsnämnden

Nämnden sammanträder tisdagarna 10.1, 24.1, 7.2, 21.2, 7.3, 21.3, 4.4, 18.4, 2.5, 16.5 och 30.5 kl. 9.00 i sitt sammanträdesrum, Broholmsgatan 13.

Protokollet hålls offentligt framlagt sjätte arbetsdagen efter sammanträdet på byggnadstillsynsverket, Broholmsgatan 13, 6 våningen, avdelningssekreterarna.

Byggnadstillsynsverket

Verkschefens protokoll hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Byggtjänsten

Protokollen för verkställande direktören, enhetschefen för byggteknikavdelningen, enhetschefen för förvaltningsavdelningen, enhetschefen för logistikavdelningen, enhetschefen för miljövårdsavdelningen, enhetschefen för avdelningen stadstekniskt byggande och enhetschefen för avdelningen stadstekniskt underhåll hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Djurgården, direktionen för

Direktionen sammanträder torsdagarna 26.1, 16.3 (inställt) och 18.5 kl. 16 i konferensrummet i djurgårdens administrationsbyggnad, Blåbärslandsstigen 12.

Protokollet hålls offentligt framlagt femte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Faktacentralen

Direktörens, stadsarkivaries, utvecklingschefens, statistik- och informationstjänstchefens och forskningschefens protokoll hålls offentligt framlagda torsdagar eller, om torsdagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Fastighetsnämnden

Nämnden sammanträder torsdagarna 12.1, 26.1, 9.2, 23.2, 9.3, 23.3, 6.4, 20.4, 4.5 och 18.5 kl. 16.00.

Protokollet hålls offentligt framlagt åttonde arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Fastighetskontoret

Protokollen för verkschefen, fastighetsutvecklingschefen, avdelningschefen för förvaltningsavdelningen, avdelningschefen för geotekniska avdelningen och stadsgeodeten vid stadsmätningsavdelningen hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för chefen för lokalcentralen, projektchefen, projektplaneringschefen, fastighetschefen, byggchefen, teknisk chefen, lokalchefen, hyrningschefen för bostadsuthyrning, kundchefen för företagsservice och underhållningschefen hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för avdelningschefen och biträdande avdelningschefen för tomtavdelningen och cheferna för avdelningens bostadstomtbyrå, företagstomtbyrå, markförvärvsbyrå och servicebyrå hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Finska arbetarinstitutet, direktionen för

Direktionen sammanträder tisdagarna 24.1, 21.2, 21.3 (torsdag), 18.4 och 16.5 kl. 17.00 i Opistotalo, Helsingegatan 26.

Protokollet hålls offentligt framlagt åttonde arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Finska arbetarinstitutet

Protokollen för rektorn och avdelningschefen för kundservice- och förvaltningsavdelningen hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Helsingfors kulturcentralen

Protokollen för kulturdirektören och chefen för avdelningen kulturpolitik hålls offentligt framlagda onsdagen påföljande vecka eller, om denna dag är helgdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Idrottsnämnden

Nämnden sammanträder torsdagarna 19.1, 9.2, 2.3, 23.3, 11.4 (tisdag) och 11.5 kl. 16.00 i Tölö sporthall, Paavo Nurmis gränd 1 C, 5 våningen, nämndens sammanträdesrum.

Protokollet hålls offentligt framlagt åttonde arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Idrottsverket

Protokollen för idrottsdirektören, chefen för avdelningen förvaltningstjänster och planeringschef vid tekniska enheten, chefen för avdelningen havtjänster, chefen för avdelningen inomhusidrottstjänster, chefen för avdelningen motions­ och välbefinnandetjänster och chefen för utomhusidrottstjänster hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Högholmens djurgård

Djurgårdens direktörs protokoll hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Kommunala centralvalnämnden

Protokollet hålls offentligt framlagt sjätte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Konstmuseum, direktionen för

Direktionen sammanträder tisdagarna 24.1, 28.2, 21.3, 11.4, 9.5 och 16.5 kl. 16.30 i konferensrum vid Tennispalats, Jakobsgatan 2 D.

Protokollet hålls offentligt framlagt sjätte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Konstmuseum

Konstmuseichefens protokoll hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Kultur- och biblioteksnämnden

Nämnden sammanträder tisdagarna 24.1, 28.2, 28.3, 18.4 och 9.5 kl. 16.15 i kulturcentralens konferensrum, Kalevagatan 6, 5 våningen.

Protokollet hålls offentligt framlagt onsdagen påföljande vecka eller, om dagen inte är arbetsdag, följande vardag på Helsingfors stads registratorskontor.

Understödssektionen sammanträder tisdag 11.4 kl. 16.15.

Miljönämnden

Nämnden sammanträder tisdagarna 10.1, 24.1, 14.2, 7.3 (Alexandersgatan 20), 21.3, 4.4, 25.4 och 9.5 kl. 16.15 vid Viksbågen 2 a, 1 våningen, konferensrum Fastholma.

Protokollet hålls offentligt framlagt sjätte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Miljöcentralen

Miljödirektörens, förvaltningschefens, livsmedelssäkerhetschefens, miljö- och hälsoskyddschefens, miljövårdschefens, hälsoingenjörens, 3:e hälsoingenjörens och 1:a hälsoinspektörens protokoll hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Partitorget

Verkställande direktörens protokoll hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Revisionsnämnden

Nämnden sammanträder onsdagarna 15.2, 1.3, 15.3, 29.3, 5.4 (kl. 17.00), 12.4, 19.4 (inställt), 3.5, 18.5 (torsdag) och 5.6 (måndag, kl. 8.00, extra sammanträde) kl. 15.00.

Protokollet hålls offentligt framlagt åttonde arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Ordförandens protokoll hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Revisionskontoret

Revisionsdirektörens protokoll hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Räddningsnämnden

Nämnden sammanträder tisdagarna 17.1, 7.2, 28.2 (inställt), 21.3, 11.4, 2.5 och 16.5 kl. 15.00 på centralräddningsstationen, Agricolagatan 15.

Protokollet hålls offentligt framlagt sjätte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Räddningsverket

Räddningskommendörens, räddningsdirektörens, förvaltningschefens och tekniska chefens protokoll hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Sektorerna

Protokollen för sektorchefen, barnomsorgsdirektören, direktören för grundläggande utbildning och förvalningsdirektören för fostrans- och utbildningssektorn hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för sektorchefen för kultur- och fritidssektorn hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för sektorchefen för stadsmiljösektorn hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för sektorchefen för social- och hälsovårdssektorn hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Social- och hälsovårdsnämnden

Nämnden sammanträder tisdagarna 17.1, 31.1, 14.2, 28.2, 14.3, 28.3, 11.4, 2.5, 16.5, 23.5 och 30.5 kl. 16.15 i ämbetshuset i Berghäll, konferensrum 1, 3 våningen.

Protokollet hålls offentligt framlagt sjätte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Ordförandens protokoll hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Första sektionen

Sektionen sammanträder torsdagarna 12.1, 26.1, 16.2, 9.3, 30.3, 20.4, 4.5 och 18.5 kl. 16.15 i ämbetshuset i Berghäll, konferensrum 1, 3 våningen.

Protokollet hålls offentligt framlagt sjätte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Andra sektionen

Sektionen sammanträder torsdagarna 19.1, 2.2, 23.2, 9.3, 30.3, 27.4, 11.5 och 22.5 kl. 16.30 i ämbetshuset i Berghäll, konferensrum 7.

Protokollet hålls offentligt framlagt sjätte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Tredje sektionen

Sektionen sammanträder torsdagarna 2.2, 23.3 och 11.5 kl. 16.30 i ämbetshuset i Berghäll, konferensrum 7.

Protokollet hålls offentligt framlagt sjätte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Social- och hälsovårdsverket

Verkschefens protokoll hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för avdelningschefen, inköpschefen och servicechefen för stödtjänster vid avdelningen ekonomi- och stödtjänster hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för
- avdelningschefen
- chefen för familjetjänster
- chefen för rådgivnings- och familjearbete
- chefen för specialtjänster för familjer
- chefen för barnskydd
- chefen för socialt arbete inom barnskyddet; öppenvård
- chefen för socialt arbete inom barnskyddet; bedömning av barnskyddsbehovet
- chefen för socialt arbete inom barnskyddet; socialt arbete inom placering
- chefen för barnskyddstjänster
- chefen för barnhemsverksamhet
- chefen för tjänster för unga och vuxensocialarbete
- chefen för norra vuxensocialarbete
- chefen för södra vuxensocialarbete
- chefen för västra vuxensocialarbete
- chefen för östra vuxensocialarbete
- chefen för handikapparbete
- chefen för socialt arbete för handikappade och
- chefen för köpta tjänster inom handikapparbete
vid avdelningen familje- och socialtjänster hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för
- avdelningschefen
- chefsläkaren för hälsostationerna och inremedicinska polikliniken
- ledande överläkaren för södra och norra hälsostationerna
- ledande överläkaren för östra och västra hälsostationerna
- överläkare för inremedicinska polikliniken
- ledande överläkare för läkartjänster för barn och unga
- chefsläkaren för jourfunktioner
- chefen för social- och krisjouren
- ledande socialarbetare vid enheten för polissocialarbete
- chefen för psykiatri- och missbrukartjänster
- chefspsykiatern för psykiatri- och missbrukartjänster
- chefen för södra psykiatri- och missbrukarcentralen
- chefen för västra psykiatri- och missbrukarcentralen
- chefen för östra psykiatri- och missbrukarcentralen
- chefen för specialtjänster inom psykiatri och missbrukarvården
- chefen för psykosocialt arbete för specialtjänster inom psykiatri och missbrukarvården
- chefen för stöd i boendet
- bedömningschefen för stöd i boendet
- chefen för stödboende vid stöd i boendet
- ledande överläkaren för västra och östra hälsostationerna
- chefstandläkaren för munhälsovården
- ledande övertandläkaren för centraliserade tjänsterna och
- ledande övertandläkaren för närtjänsterna
vid avdelningen hälsovårds- och missbrukartjänster hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollet för chefen för avdelningen informationsförvaltning- och kommunikationstjänster hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollet för avdelningschefen vid avdelningen personal- och utvecklingstjänster hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för
- avdelningschefen
- chefen för bedömningsverksamhet
- chefen för köpta tjänster
- serviceområdeschefen för norra serviceområdet
- områdeschefen för socialt arbete och närarbete för norra serviceområdet
- serviceområdeschefen för södra serviceområdet
- områdeschefen för socialt arbete och närarbete för södra serviceområdet
- hemvårdschefen för mellersta hemvårdsenheten
- hemvårdschefen för södra hemvårdsenheten
- serviceområdeschefen för västra serviceområdet
- hemvårdschefen för sydvästra hemvårdsenheten
- serviceområdeschefen för östra serviceområdet
- områdeschefen för socialt arbete och närarbete för östra serviceområdet
- chefsläkaren för stadssjukhuset
- överläkaren för läkertjänster för serviceområdena vid stadssjukhuset
- direktör för kompetenscentret för rehabilitering
- serviceområdeschefen för norra serviceområdet vid kompetenscentret för rehabilitering och
- ledande rehabiliteringsplanerare vid kompetenscentret för rehabilitering
vid avdelningen sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Stadsbiblioteket

Protokollen för biblioteksdirektören, biträdande biblioteksdirektören vid avdelningen för innehålls- och stödtjänster och byråchefen för inköps- och katalogiseringsbyrån hålls offentligt framlagda onsdagar eller, om onsdagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Stadskansliet

Kanslichefens, finansdirektörens, förvaltningsdirektörens, IT- och kommunikationsdirektörens, IT-chefens, näringslivsdirektörens, personaldirektörens och stadsjuristens protokoll hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Stadsmuseet, direktionen för

Direktionen sammanträder tisdagarna 31.1, 28.2, 28.3, 25.4 och 16.5 kl. 16.00 i stadsmuseets biblioteket Remander, Aleksandersgatan 16.

Protokollet hålls offentligt framlagt sjätte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Stadsmuseet

Museidirektörens protokoll hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Stadsorkestern, direktionen för

Direktionen sammanträder fredag 10.2 kl. 15.00 och måndag 8.5 kl. 18.00.

Protokollet hålls offentligt framlagt femtonde arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Stadsplaneringsnämnden

Nämnden sammanträder tisdagarna kl. 16.30, i sin sammanträdessal, Folkskolegatan 3. Vårens första sammanträde hålls 17.1 och sista 16.5. Sammanträdet tisdag 18.4 hålls inte. Sammanträdena 21.2, 21.3, 4.4 och 2.5 är inställda.

Protokollet hålls offentligt framlagt åttonde arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Stadsplaneringskontoret

Verkschefens, detaljplanechefens, förvaltningschefens, generalplanechefens och trafikplaneringschefens protokoll hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen håller sina ordinarie sammanträden i sin sessionssal i stadshuset måndagar kl. 16.00 fr.o.m. 9.1 och extra sammanträden vid behov. Sammanträdet vecka 16 hålls undantagsvis på tisdagen 18.4 och vecka 18 på tisdagen 2.5. Extra sammanträde hålls på onsdagen 7.6 efter stadsfullmäktiges sammanträde, dock tidigast kl. 19.00. Vårens sista sammanträde hålls 3.7. Höstens första sammanträde hålls 7.8 och sista 18.12.

Protokollet hålls offentligt framlagt sjätte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Ordförandens protokoll hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Stadsstyrelsens IT-sektion

IT-sektionen sammanträder torsdagarna 2.3 kl. 14.30 och 27.4 kl. 15.00 i stadsstyrelsens sessionssal i stadshuset.

Protokollet hålls offentligt framlagt elfte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Stadsstyrelsens koncernsektion

Koncernsektionen sammanträder måndagarna 16.1, 30.1, 13.2, 27.2, 13.3, 20.3, 27.3, 10.4, 24.4, 15.5 och 22.5 efter stadsstyrelsens sammanträden, dock tidigast kl. 17.00, i stadsstyrelsens sessionssal i stadshuset.

Protokollet hålls offentligt framlagt nionde arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Stadsstyrelsens ledarskapssektion

Ledarskapssektionen sammanträder måndagarna 16.1, 23.1 (inställt), 30.1, 6.2, 13.2, 27.2, 6.3 (inställt), 13.3 (inställt), 20.3 (inställt), 27.3 (inställt), 3.4, 24.4, 8.5, 15.5 och 22.5 kl. 8.00 i stadsstyrelsens sessionssal i stadshuset.

Protokollet hålls offentligt framlagt elfte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Stadsdirektörerna

Protokollen för stadsdirektören, biträdande stadsdirektören för bildningsväsendet, biträdande stadsdirektören för byggnads- och miljöväsendet, biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet och biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Svenska arbetarinstitutet (Arbis), direktionen för

Protokollet hålls offentligt framlagt åttonde vardagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Svenska arbetarinstitutet (Arbis)

Rektors beslutsförteckning finns till påseende på Helsingfors stads registratur under vardagar. Besluten finns till påseende två vardagar efter att de är daterade och undertecknade.

Tekniska tjänster, nämnden för

Nämnden sammanträder på byggtjänsten Stara, Ilmalagränden 2 L, 8 våningen, torsdagarna 26.1, 16.2, 16.3, 30.3, 27.4 och 18.5 (Tapahtumakeskus Koskenranta, Katarina av Sachsens gatan 9) kl. 16.00.

Protokollet hålls offentligt framlagt sjätte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Ungdomsnämnden

Nämnden sammanträder torsdagarna 26.1, 2.3, 30.3, 27.4 och 11.5 kl. 17.00 på ungdomscentralen, Sanduddsgatan 9.

Protokollet hålls offentligt framlagt sjätte arbetsdagen efter sammanträdet på Helsingfors stads registratorskontor.

Ungdomscentralen

Protokollen för ungdomsdirektören, partnerskapchefen, avdelningschefen för norra avdelningen för ungdomsarbete, avdelningschefen för västra avdelningen för ungdomsarbete och avdelningschefen för östra avdelningen för ungdomsarbete hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Utbildningsnämnden

Nämnden sammanträder tisdagarna 24.1, 14.2, 7.3, 28.3, 25.4, 16.5 och 20.6 kl. 16.00.

Nämndens protokoll hålls offentligt framlagt efter två veckor på Helsingfors stads registratorskontor.

Utbildningsnämndens finska sektion

Finska sektionen sammanträder efter nämndens sammanträden tisdagarna 24.1, 14.2, 7.3, 28.3, 25.4, 16.5 och 20.6.

Sektionens protokoll hålls offentligt framlagt efter två veckor på Helsingfors stads registratorskontor.

Utbildningsnämndens svenska sektion

Svenska sektionen sammanträder torsdagarna 2.2, 2.3, 6.4 och 18.5 kl. 16.15.

Sektionens protokoll hålls offentligt framlagda efter två veckor på Helsingfors stads registratorskontor.

Utbildningsverket

Utbildningsdirektörens protokoll hålls offentligt framlagt fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för datachefen, ekonomidirektören, inköpschefen, juristen, lokalservicechefen och utvecklingsdirektören vid förvaltnings- och utvecklingscentralen hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för linjedirektören, undervisningschefen, elevvårdschefen, områdeschefen för området 1, områdeschefen för området 2, områdeschefen för området 3 och områdeschefen för området 4 vid linjen för grundläggande utbildning hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

Protokollen för linjedirektören, rektorn, biträdande rektorerna, branschrektorn och läroavtalsdirektören för Stadin aikuisopisto, rektorn, biträdande rektorerna, branschrektorn och biträdande rektorn för välfärdsbranschen, biträdande rektorn för social- och hälsovårdsbranchen, branschrektorn för teknik och logistik, biträdande rektorn för logistik, branschrektorn för teknik och montering, biträdande rektorn för teknik och montering, branschrektorn för service och kommunikation och biträdande rektorn för kommunikation för Stadin ammattiopisto vid linjen för ungdoms- och vuxenutbildning hålls offentligt framlagda fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag på Helsingfors stads registratorskontor.

De finska och svenska grundskolornas och gymnasiernas (omfattar specialskolor och sjukhuskolor) och det finska vuxengymnasiets direktioners protokoll hålls offentligt framlagda efter två veckor på skolan/läro¬anstalten. Tjänsteinnehavarnas protokoll hålls offentligt framlagda på skolan/läroanstalten fredagar eller, om fredagen inte är arbetsdag, följande arbetsdag. Direktionerna sammanträder i regel på kallelse av ordföranden.06.12.2019 07:37