Nämnder och direktioner

Nämndernas möten är inte offentliga och utomstående kan inte närvara vid mötena. Föredragningslistorna och besluten är offentliga. Nämndernas och direktionernas föredragningslistor finns på deras webbsidor. Det går också att be om information från kommunikationsenheten och sekreterarna vid vederbörande förvaltning.

Centralförvaltningen

Direktioner:

Fostrans-och utbildningsnämnden

Kultur-och fritidsnämnden

Revisionsnämnden

Stadsmiljönämden

Andra

Social-och hälsovårdsnämnden

Arkiv på finskaDELA
03.10.2017 06:16