Hoppa till innehållet

Missbrukarvårdens öppna rehabilitering

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


a) Intensiv öppenvårdsrehabilitering

Förfrågningar om nya klienthänvisningar må–on kl. 9.30–11.30 tfn 09 3107 2930
Mer information ges av ledande socialarbetare Tuula Hiltunen tfn 09 3104 2852.

Morgongrupp må–on kl. 9–10
Gruppen koncentrerar sig på utbyte av information och erfarenheter om drogberoende och återhämtning.
Man behöver inte anmäla sig till gruppen på förhand. Morgongruppen samlas vid Träffpunkt Vester, på Mechelingatan 46 (gatuplanet).

Rehabiliteringsprogram

Öppenrehabiliteringsenheterna Mankeli och såväl Norra som Västra intensiva öppenvårdsrehabiliteringen verkade tidigare i olika områden i Helsingfors och har nu slagits samman till en enhet som verkar i Tölö på Mechelingatan 46.  Tre rehabiliteringsprogram med inriktning på de olika skedena i klienternas drogåterhämtning inleds från början av år 2017 inom intensiv öppenvårdsrehabilitering. Öppenvårdsrehabilitering utgår från en återhämtningsorienterad referensram med målet att de drogrehabiliterande under sina kommande rehabiliteringsperioder får tillräcklig och högklassig öppenvård i rätt tid för sin drogberoendesjukdom och dess följdverkningar. Innehållen i de tidsbegränsade programmen består av dagliga rehabiliteringsgrupper med samtal respektive aktiva och kroppsliga metoder samt personliga träffar enligt behoven.

Rehabiliteringsprogram 1 är ett två veckor långt gruppvårdsprogram i syfte att ge information om och orientering i behandlingen av ens eget drogberoende och förändringen. I programmet ingår daglig lunch och därför krävs det tills vidare ett placeringsbeslut för dem som ska delta i programmet. Högst tio klienter i taget tas med i programmet.

Rehabiliteringsprogram 2 är ett fyra till sex veckor långt gruppvårdsprogram i syfte att hjälpa beroende att frigöra sig från användningen av droger och från den dithörande subkulturen, inleda processen för återhämtning och förändring samt förankra sig i kamratstöd. Programmet kompletteras och drivs non stop. Respektive grupp kompletteras en gång i veckan. Högst åtta klienter i taget tas med i programmet.

Rehabiliteringsprogram 3 (gemenskapen Mankeli) är ett cirka sex månader långt gemenskapsvårdsprogram som utgår från principerna för terapeutisk gemenskap i syfte att etablera ett drogfritt levnadssätt och förändring. Högst åtta klienter i taget tas med i programmet. Gruppen kompletteras och drivs non stop.

Man kan ansöka till rehabiliteringsprogrammen via sin egen missbrukarpoliklinik eller via missbrukarvårdens efterrehabiliteringsenhet. Vi vill att klienten och arbetstagaren som ansvarar för missbrukarvården tillsammans utarbetar en situationskartläggning och en rehabiliteringsplan innan rehabiliteringen inleds. Ankomstsamtal ordnas för klienterna och vi önskar att också den arbetstagare som ansvarar för missbrukarvården deltar i samtalen. Vid ankomstsamtalet får klienten information om programmen och tillsammans med klienten specificeras hur hens livssituation medger deltagande i rehabiliteringsprogram. Enheten för intensiv öppenvårdsrehabilitering har inte någon hälsovårdspersonal, och därför ska till exempel drogscreening och nödvändiga medicineringar skötas på den egna missbrukarpolikliniken.  

b) Öppenvårdsrehabilitering för familjer

Mer information ges av ledande socialarbetare Tuija Hätönen tfn 09 3104 2933

Inom öppenvårdsrehabiliteringen för familjer rehabiliteras Helsingforsfamiljer med barn under 18 år där föräldrarna har drogproblem och . Klienterna styrs oftast via barnskyddet eller missbrukartjänsterna och dessa instanser är också de viktigaste samarbetspartnerna. Det krävs dock inte att man är klient hos barnskyddet. Arbetet utförs ofta av arbetspar tillsammans med barnskyddets familjearbete. Träffarna hålls en till tre en gånger i veckan. Rehabiliteringsperioderna är mellan tre månader och 1,5 år långa, längden planeras efter familjebehovet. Rehabiliteringen omfattar arbete i hemmet, träffar i enhetens lokaler samt grupparbete, kamratstöd och nätverksarbete. I arbetet ges stöd för drogfrihet, föräldraskap och kontroll över vardagen vartill man strävar efter att stärka barnets perspektiv.
Verksamheten inom öppenvårdsrehabiliteringen för familjer utgår från ett återhämtningsorienterat rehabiliteringsprogram, resursstärkande arbetssätt samt en rehabiliteringsplan som utarbetas med familjen och nätverket.
Mer information ges av den ledande socialarbetaren. Det behövs ingen remiss.

Familjeterapi ingår i verksamheten med öppenvårdsrehabilitering för familjer. Terapin tillhandhålls barnfamiljer med alkohol- och drogproblem. De är i allmänhet klienter hos barnskyddet och missbrukartjänsterna, men familjerna kan också själva ta kontakt. Terapin är avsedd att skapa förståelse för drogproblemen ur olika familjemedlemmars synvinkel.

Ta kontakt med familjeterapeuterna eller den ledande socialarbetaren.02.12.2020 10:39