Hoppa till innehållet

Träning och sysselsättning

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Handikappservice under coronavirussituationen

Arbets- och dagverksamhet

I enheterna för arbets- och dagverksamhet erbjuds tjänster i begränsad omfattning. Vi strävar fortfarande efter att hålla gruppstorlekarna mindre än vanligt. I enheterna har lokalerna delats upp mellan olika grupper så att grupperna inte träffar varandra. Vi fäster också särskild uppmärksamhet vid hand- och hosthygien och vi har effektiverat städningen. Närtjänsterna kompletteras fortfarande med virtuella tjänster.

Man ska delta i arbets- och dagverksamheten endast om man är helt frisk. Man får inte delta i verksamheten om man uppvisar ens lindriga symtom som tyder på coronavirus.

Typiska symtom på coronavirusinfektion är t.ex. feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd och förlust av lukt- eller smaksinne. Man kan endast skilja åt coronavirussymtom från symtom som orsakas av andra virussjukdomar med ett coronavirustest. Om en klient uppvisar något av de symtom som anges ovan, avbryts dagverksamheten genast och klienten skickas hem. Vi följer samma principer vad gäller personalens hälsa och arbete.

Vi rekommenderar att de som tillhör riskgrupper noggrant överväger om de deltar i gruppverksamheten. Klienterna har rätt att under coronaviruspandemin tacka nej till tjänsten utan att förlora sin plats i arbets- och dagverksamhetsenheten. De som tillhör en riskgrupp har rätt till att delta i verksamheten om de så önskar, och om en läkare inte har förbjudit dem att delta.

Till klienterna erbjuds kirurgiska munskydd för resor till och från arbets- och dagverksamheten. Det är frivilligt att använda munskydd och klienterna kan inte förpliktas att använda dem.

Enheten för stödd sysselsättning står till tjänst normalt. Arbetstränarna erbjuder träffar både på distans och som närtjänst. Under träffarna beaktas ett tryggt avstånd och lämpliga skyddsåtgärder.


arbetsträning i köket

Den arbetslivsorienterade verksamheten stödjer social delaktighet och ett aktivt medborgarskap. Målet är att lära känna arbetslivet samt utveckla och öva på färdigheter som behövs i arbetslivet.

Haavikko undervisnings- och vuxenutbildningscentrum erbjuder unga med utvecklingsstörning som gått ut skolan och vuxna i arbetslivet handledande undervisning som ges som specialomsorg.09.02.2021 18:26