Övriga tjänster

Tjänsterna som stöder det självständiga boendet syftar till att en funktionsnedsatt person kan bo i sin egen bostad på egen hand och så självständigt som möjligt och inte behöver permanent institutionsvård. Staden tillhandahåller även tjänster för bostadsanpassning.

Förutsättningen för personlig assistans är att en gravt funktionsnedsatt person själv kan definiera innehållet och förverkligandesättet för den personliga hjälp han eller hon behöver.

Tjänster som hänför sig till mobiliteten är färdtjänsten och ledsagartjänsten.

Tjänster inom korttidsvården stöder den som vårdar en person med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller sjukdom. Korttidsvård ordnas i grupphem, familjevården och institution. Korttidsvård söker man hos sin egen socialarbetare.

Stödet för närståendevård är avsett för personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller en annan motsvarande orsak behöver vård och omsorg. Stödet för närståendevård omfattar vårdarvode, lediga dagar och vissa stödtjänster.

Lagen om närståendevårdare har ändrats 1.7.2016

Aktuell info om närståendevård för personer under 18 årDELA
03.04.2017 10:10