Institutionstjänster

Institutionstjänster som avses i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda erbjuder rehabilitering och vård för personer som behöver allomfattande stöd. Institutionstjänster för personer med utvecklingsstörning tillhandahålls av Sofielund, Gillobacka och Rinnekoti.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets principbeslut och socialnämndens beslut ska institutionstjänsterna ersättas med individuella boendetjänster inom de närmaste åren.

Till korttidsvård på en institution söker man sig genom en socialarbetare i invånarens eget bostadsområde eller i svensk service. Reserveringslistorna för vårdplatserna inom korttidsvården utarbetas på basis av en behovsenkät för sex månader åt gången (november–april och maj–oktober). Platser för korttidsvård på en institution finns för tillfället i Sofielund.

 DELA
18.06.2015 13:31