Arbets- och dagverksamhet

Arbets- och dagverksamheten för personer med utvecklingsstörning syftar till att stöda deras livskompetens och egenmakt och att erbjuda möjligheter till social delaktighet och stöd av jämlika. 

Arbetsverksamheten kan innebära att man tränar för ett stödarbete, deltar i arbetsuppgifter i anslutning till mattjänster, städning och klädvård, och i vissa fall kan det vara fråga om underentreprenadsarbete.

Inom dagverksamheten lär klienten sig nya sätt att gestalta sin egen kropp och individualitet. Viktiga verksamhetsformer är musik, idrott och motion samt konst och kultur på klientens egna villkor.

Verksamhet ordnas utöver på stadens sex verksamhetsställen också i enheter med köpt service.

Dagverksamheten inom handikappservicen har som mål att för gravt handikappade personer ordna verksamhet utanför hemmet som stöder dem i att självständigt klara sig i livet och främjar den sociala växelverkan.

Finsk- och svenskspråkig service är tillgänglig i stadens dagverksamhetsenhet Suez  och finskspråkig service i enheter med köpt service.DELA
11.09.2017 16:31