Hoppa till innehållet

Anmälan om behov av socialvård

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Är du orolig över en klient, en närstående eller en person du stött på?

När ska man ta kontakt eller göra en anmälan?

Man tar kontakt efter att ha fått tillstånd av personen som ärendet gäller.

Man gör en anmälan om man är oroad över en person som eventuellt är i behov av socialvård och som inte själv kan sörja för till exempel sin inkomst, sin användning av rusmedel, eller sitt självständiga boende. Avsikten med anmälningen är att se till att personen får den hjälp och de tjänster som hen behöver för att klara sig.

En anmälan kan göras utan personens samtycke.

Andra parter än myndigheter kan göra en anonym anmälan. Ge tillräckligt med information i anmälan så att rätt person kan nås.

Om vem ska man ta kontakt eller göra en anmälan?

Man kan ta kontakt eller göra en anmälan enligt socialvårdslagen om vem som helst som man är oroad över. Ifall det är fråga om en minderårig, kontakta barnskyddets rådgivning. Ifall det är fråga om en äldre person, ta kontakt med Seniorinfo vardagar kl. 9–15 på numret 09 310 44556

Gör en anmälan om en äldre person (över 65 år) som behöver socialvårdstjänster.

Om du inte vet vilken instans du borde kontakta kan du göra en anmälan med denna blankett (tillsvidare endast på finska). Vi behov vidareförmedlar vi anmälan till rätt instans. En utskrivbar version av blanketten är på kommande.

Obs! Med denna blankett kan du lämna en anmälan om hjälpbehov för Helsingforsbor eller personer som vistas i Helsingfors. Om du vet att personen bor eller vistas på annan ort, vänligen kontakta socialmyndigheterna i den kommunen.

Vem kan ta kontakt eller göra en anmälan?

Att ta kontakt eller göra en anmälan är enligt socialvårdslagen något som en privatperson, en myndighet eller någon annan part kan göra. Myndigheter har enligt 35 § i socialvårdslagen skyldighet att styra och ta kontakt med socialvårdsmyndigheterna. En myndighet gör alltid en anmälan med sitt eget namn.

Om en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), en socialkurator eller en anställd hos socialväsendet, undervisningsväsendet, idrottsväsendet, barndagvården, räddningsverket, Nödcentralsverket, Tullen, polisen, Brottspåföljdsmyndigheten, arbets- och näringsmyndigheten, Folkpensionsanstalten eller utsökningsmyndigheten i sitt arbete har fått kännedom om en person vars behov av socialvård är uppenbart, ska han eller hon hänvisa personen till att söka socialservice, eller om personen samtycker till det, kontakta den myndighet som ansvarar för den kommunala socialvården, så att stödbehovet kan bedömas.

Om samtycke inte kan fås och personen är uppenbart oförmögen att svara för sin omsorg, hälsa eller säkerhet, eller om ett barns bästa absolut kräver det, ska de personer som avses ovan utan dröjsmål göra en anmälan om behovet av socialvård trots sekretessbestämmelserna.

Även någon annan än en person som avses ovan kan göra en anmälan trots sekretessbestämmelser som gäller honom eller henne

Vem ska jag kontakta?

Ta kontakt eller gör en anmälan med blanketten (tillsvidare endast på finska) 

Under tjänstetid kan du också ta kontakt med vuxensocialarbetets serviceställen per telefon. Du kan också skicka in en skriftlig anmälan direkt till serviceställena. Serviceställenas telefonnummer och andra kontaktuppgifter finns på adressen hel.fi/vuxensocialarbete.

Handledning och rådgivning får du från socialrådgivningen per telefon mån-fre kl. 9–16 på numret 09 310 44400. Mer information hel.fi/socialradgivning.

Du kan också skicka en anmälan per post till nedanstående adress. En blankett som kan skrivas ut är på kommande snart.

Helsingfors stad
Social- och hälsovårdssektorn
Tjänster för vuxna/Socialrådgivning
Nedre Malms torg 2
PB 7970
00099 Helsingfors stad

Utanför tjänstetid kan man kontakta socialjouren, tfn 020 696 006. I nödfall ring 112.

Vad händer efter anmälan?

Så fort en anmälan tagits emot inleds en utredning av personens servicebehov inom 1-2 vardagar. En proffs inom socialväsendet bedömer innehållet i anmälan om situationen, hur brådskande ärendet är och inleder utredningen av ärendet.

Brådskande situation

Ifall det är fråga om ett brådskande behov av en bedömning av servicebehovet eller tjänster, kontakta under tjänstetid vardagar kl. 8.15–16.00 växeln på numret 09 310 169, utanför tjänstetid socialjouren 0206 96006. I nödfall ring det allmänna nödnumret 112.24.04.2021 14:15