Hoppa till innehållet

Hur och när ska jag kontakta barnskyddet?

När oro väcks

Ett barnskyddsärende kan komma fram genom att klienten själv kontaktar barnskyddet, via en ansökan eller en barnskyddsanmälan.

Du kan alltid kontakta barnskyddet, även anonymt, om du är orolig för välbefinnandet hos ditt eget barn eller ett barn i din närmaste krets, till exempel när något av följande förekommer i familjen:

  • problem med vården och uppfostran av ett barn/en ung person
  • våld
  • rusmedelsanvändning som försvårar familjens liv
  • andra kriser
  • behov av handledning och rådgivning.

Hur gör jag en barnskyddsanmälan?

Du kan kontakta barnskyddsenheten i ditt område må–fr kl. 8.15–16. Kontaktuppgifter finns längst ner på webbplatsen Bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer: Bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer

Du kan kontakta socialjouren endast utanför tjänstetid.

Du kan göra en barnskyddsanmälan i klienportalen Maisa utan att logga in. Gå till framsidan av Maisa och välj ”Gör anmälan om behov av socialvård”. Välj Helsingfors som kommun och välj ”Anmälan om barn, 0–17 år” som typ av anmälan. Fyll i blanketten och skicka den.

Du kan även fylla in en blankett för barnskyddsanmälan och skicka den per brev till barnskyddsenheten i ditt område. 

Du kan göra en barnskyddsanmälan även anonymt per telefon eller per brev.

Enligt barnskyddslagen har följande myndigheter särskild skyldighet att göra en anmälan: anställda inom social- och hälsovården, skolväsendet, polisväsendet och församlingarna eller personer med förtroendeuppdrag, personer som arbetar inom mottagningsverksamheten för asylsökande och inom nödcentralverksamheten samt anställda på enheter som ordnar morgon- eller eftermiddagsverksamhet för skolelever(Barnskyddslagen 25 §).

Vad händer efter att någon kontaktat barnskyddet/gjort en anmälan?

Socialarbetaren i arbetsgruppen för bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer utreder innehållet i varje anmälan inom sju vardagar och kontaktar alla nödvändiga aktörer utöver familjen.

Om det finns ett uppenbart behov av stöd utreder socialarbetaren hjälpbehovet mer noggrant. En utredning av hjälpbehovet görs inom tre månader. Så länge behovet av barnskydd utreds är familjen inte klient hos barnskyddet. Vid behov ska socialarbetaren snabbt vidta barnskyddsåtgärder.

Som klient hos barnskyddet kan familjen få hjälp via socialarbetet inom öppenvården enligt de mål som man gemensamt har kommit överens om. För varje klient utses en ansvarig socialarbetare, och om klientrelationen fortsätter efter utredningen av hjälpbehovet utarbetas en klientplan. Ibland räcker det med kortvarigt stöd, men ibland behövs ett långsiktigt samarbete, som kan pågå i upp till flera år.

Modell för bedömning av barnets och föräldrarnas behov av stöd06.11.2021 11:44