Socialt arbete och närarbete

Målet för det sociala arbetet och närarbetet är att stöda personer i över 65 års ålder som bor hemma genom att vid rätt tidpunkt erbjuda verksamhet i syfte att upprätthålla och öka deras livskvalitet och funktionsförmåga. Förutom med klienten arbetar man med de anhöriga och med samarbetspartner. Det sociala arbetet och närarbetet indelas i socialarbete, socialhandledning inom närarbete, socialhandledning inom stödet för närståendevård, tjänster vid verksamhetscentren för närståendevård och hemhjälpsservice inom närståendevård.

Det sociala arbetet bidrar till livskompetensen och självbestämningsrätten. Arbetet utgår från att servicebehoven utreds och utvärderas och bygger på en plan som görs upp tillsammans med klienten.

Socialhandledningen inom närarbetet innebär socialhandledarnas planmässiga arbete med klienterna. Arbetet syftar till att söka metoder och lösningar som främjar klientens egen aktivitet och möjligheter att klara sig i vardagen.

Socialhandledningen inom närståendevården omfattar utredning, utvärdering och planering av närståendevårdarfamiljernas helhetssituation, rådgivning och servicehandledning. Ärenden som hänför sig till att bevilja stöd för närståendevård ingår i arbetet.
Verksamhetscentren för närståendevård tjänar närståendevårdarfamiljer genom att tillhandahålla experttjänster, servicerådgivning, mötesplatser, rekreationsverksamhet och olika gruppaktiviteter.

Hemhjälpsservicen inom närståendevården är en tjänst som bistår närståendefamiljerna i deras sysslor.

Man kan ansöka om tjänsterna hos verksamhetsstället för social- och närarbete i invånarens eget bostadsområde eller hos den motsvarande svenska enheten.DELA
18.06.2015 10:25