Hoppa till innehållet

Stöd för närståendevård

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Handikappservice under coronavirussituationen

Korttidsvård enligt prövning och närståendevårdens lagstadgade avlösning

Ifall klienten eller hens familjemedlem insjuknat kan den överenskomna perioden för korttidsvård inte verkställas på enheten, även om det handlar om absolut behov. I sådana situationer ska man kontakta en socialarbetare eller socialhandledare, så att behovet av korttidsvård eller vård under närståendevårdarens ledighet kan tillgodoses på ett tryggt sätt.


Med närståendevård avses den vård och omsorg som en anhörig eller annan närstående person tillhandahåller i hemmet för en äldre eller en handikappad person eller en person med nedsatt funktionsförmåga. Stödet för närståendevård består av tjänster som tillhandahålls vårdtagaren, av ett vårdarvode som betalas närståendevårdaren samt av ledigheter och tjänster som stöder närståendevården.

Vårdaren kan vara en anhörig, en släkting eller någon annan närstående person som till sin hälsa och funktionsförmåga är lämplig för uppgiften.

Närståendevårdaren ingår ett avtal om närståendevård med kommunen. Vårdaren är dock inte anställd hos vårdtagaren, dennes vårdnadshavare eller kommunen som ingått avtalet. Läs mer om stöd för närståendevård.

Stödtjänster för närståendevårdare till personer över 65 
Dagverksamhet 
Verksamhetscentren för närståendevård
Verksamhet och grupper för närståendevårdare och vårdtagare
Närståendevårdarens hälsogranskningen och -träning
Servicesedeln för stöd för närståendevård

Närståendevård under coronasituationen

Trots att epidemin ännu inte är över har en del tjänster kunnat öppnas på nytt, vilket har förbättrat närståendevårdarnas möjligheter att ha lediga dagar.

Om det inte har varit möjligt att hålla alla lagstadgade ledigheter under det pågående kalenderåret kan man undantagsvis hålla oanvända ledigheter fram till den 31 maj 2021.

Se aktuella linjedragningar, instruktioner och rekommendationer på Helsingfors stads coronasidor här


Ansökningar

Ta kontakt med socialhandledaren för närståendevård. Kontaktuppgifterna för socialhandledare hittar du här.

 • Ansökan om stöd för närståendevård för klienter under 18 år (pdf)
 • Ansökan om stöd för närståendevård för klienter över 18 år (pdf)

 • Stödåtgärder

  Instruktioner, broschyrer och kundbrev

  Förändringar i användningen av servicesedel för vård hemma (pdf)
  Broschyr: Stöd för närståendevård (pdf)

  Se även

   Omaolo - bedömning av vård av närstående (Besvara enkäten, om du eller en anhörig har övervägt att söka stöd för vård av närstående) 

   Hälsobyns kamrathus
  09.02.2021 18:40