Hoppa till innehållet

Råd för personer i karantän

Vad innebär karantän?

För att förhindra koronavirusepidemin har personer som exponerats för sjukdomen placerats i karantän. 

Med karantän avses begränsandet av en frisk persons rörelsefrihet. Karantänen hindrar en eventuellt symtomfri sjukdomsbärare från att smitta andra. Beslut om karantän fattas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Karantäntid

Du får veta karantäntidens längd då du förordnas i karantän. Karantänen varar vanligen i 14 dygn från den senaste exponeringen. Karantänen varar i tre veckor i de fall där det bor flera personer i samma hushåll som den insjuknade. Tiden börjar från att den insjuknade uppvisat symtom, eller från provtagningsdagen för en person utan symtom.

Vad ska jag göra vid karantän?

Under karantänen ska du undvika närkontakter med människor utanför ditt hushåll. Du tillbringar karantänen i din bostad. Du kan gå ut om du inte går nära andra människor. Du får till exempel inte gå till jobbet, skolan, dagis, hobbyverksamheter, butiken eller apoteket, eftersom det är svårt att undvika närkontakt då. Du får inte ta emot besökare och du måste beställa maten.

Personer i din närmaste krets som inte själva haft direkt kontakt med den insjuknade kan leva normalt. Då är inte personerna i den närmaste kretsen i karantän, till skillnad från den som försatts i karantän. Närstående till en symtomfri person som försatts i karantän smittar inte andra med coronaviruset.

Om ingen kan skaffa dig mat eller medicin kan du kontakta socialtjänsternas koronatelefon på numret 09 310 21175.

Vad ska man göra om en person som är i karantän får symtom?

Personer som är i karantän ska vara uppmärksamma på utvecklingen av eventuella symtom. Om du eller ditt barn under karantäntiden får ens lindriga symtom som tyder på coronavirussmitta, ska ni testa er omedelbart.

Symtom på coronasmitta

Det tar 1–14 och oftast 5–6 dagar från att man fått smitta till att symtomen börjar. Typiska symtom på coronaviruset är exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd samt förlorat lukt- och smaksinne.

Hur bokar jag tid till coronavirustest?

Om du eller ditt barn uppvisar ovannämnda symtom under karantäntiden, även om de är milda, ska du gå på test utan dröjsmål. Du kan boka tid till coronavirustestet för dig själv eller ditt barn genom att göra symtombedömningen på omaolo.fi eller genom att ringa coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18). I brådskande situationer ring Jourhjälpen, tfn 116 117.

I nödfall ring 112.

Kan karantänen alltid ordnas hemma?

Karantänen kan oftast ordnas hemma. Ifall över 60-åringar eller personer med primärsjukdomar bor hemma kan specialarrangemang krävas. Detta eftersom personer i karantän kan insjukna eller smitta sjukdomen vidare innan de sökt vård. Sjukdomen som coronaviruset orsakar kan vara allvarlig för äldre och personer med primärsjukdomar.

Hur går de som är i hemkarantän i skolan?

Ifall barnet är i hemkarantän ger skolan instruktioner angående undervisningen.

Ersättning för förlorad inkomst

Du får ersättning för din inkomstförlust på grund av karantänförordnandet som dagpenning vid smittsam sjukdom. Du kan ansöka om den hos Folkpensionsanstalten (FPA). Som bilaga för ansökan får du ett karantänbeslut som utfärdats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid Helsingfors stad. Karantänbeslutet skickas automatiskt till dig som brev eller krypterad e-post. Du ska skicka in ansökan till FPA inom två månader från att du försatts i karantän.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter till fullo den inkomstförlust som beror på frånvaro från arbetet på grund av karantänen. Arbetstagarens dagpenning fastställs enligt den lön som hade erhållits vid arbete. Företagarens dagpenning fastställs enligt giltig FöPL- eller LFöPL-årsinkomst då frånvaron från arbetet inleds. Vårdnadshavare till barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om vårdnadshavaren inte kan arbeta för att barnet försatts i karantän.

Mer information finns på adressen www.kela.fi/web/sv/smittsam-sjukdom.

Kan karantänen förkortas med ett test?

En obligatorisk karantän som ordineras av läkare kan inte förkortas med coronatest.

En frivillig karantän på 14 dygn som gäller resande kan förkortas med två frivilliga test. Om båda testerna är negativa, kan den frivilliga karantänen avslutas. Läs mer: THL

Karantänen ska följas

En karantän som förordnats av en myndighet inom smittsamma sjukdomar ska absolut följas. Enligt Finlands lag kan straffet för hälsoskyddsförseelsen på grund av brott mot karantän, trots att ingen smittas genom förfarandet, vara böter eller fängelse i högst tre månader.

Mer information för de som sitter i karantän finns på adressen: www.hel.fi/coronavirus

Se även

Instruktion med bilder: Exponering för corona och karantän (pdf)
Helsingfors stads coronavirusnyheter

Coronavirus information in different languages

Coronavirus information in different languages
25.02.2021 10:03