Hoppa till innehållet

Frågor och svar angående coronaviruset

Information om coronaviruset

Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset? Låt dig testas.

Frågor angående nya restriktionerna

Hur länge kommer restriktionerna som offentliggjordes 27.11.2020 att gälla och när träder de i kraft?

Restriktionerna gäller under viss tid 30.11–20.12.2020. Vissa av dem får man givetvis verkställa genast. I andra stadiets läroinrättningar övergår man till distansundervisning först när den nya bedömningsperioden börjar 3.12.2020 och fortsätter till 31.12.2020.

Stänger alla betjäningspunkter i städerna, även biblioteken?

Alla betjäningslokaler i städerna stängs för viss tid. Alla lokaler för inomhusidrott, kulturhus, museer och ungdomslokaler stängs. Verksamheten i arbetarinstituten avbryts. Även Högholmens djurpark stänger. Undantag är olika lokaler för nödvändiga tjänster, såsom utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade. I biblioteken är det tillåtet att uträtta ärenden i begränsad omfattning. Social- och hälsovårdstjänsterna håller i regel också öppet. Daghem och grundskolor stängs inte.

Hur påverkas privata sektorn?

Vi rekommenderar att också privata aktörer följer samma restriktioner.

Vad innebär en offentlig tillställning, vilka räknas som sådana?

Med en offentlig tillställning avses för allmänheten öppna nöjestillställningar, tävlingar, uppvisningar och andra med dessa jämförbara tillställningar. Sådana är om inbjudan eller medlemskap i en viss sammanslutning krävs för deltagande i en tillställning, om den inte kan anses vara privat på basis av antalet deltagare, tillställningens natur eller andra särskilda skäl. Mer information: Regionförvaltningsverket.

Vilka offentliga tillställningar berörs av avbrottet?

Regionförvaltningens beslut gäller offentliga tillställningar såsom konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher där det finns publik.

Får man ordna privata tillställningar?

Det rekommenderas att inte ordna privata möten eller familjesammankomster. Närkontakterna begränsas till personer inom samma hushåll eller till närstående som kan jämföras med detta. I begravningar eller minnesstunder rekommenderas att endast en liten krets av de närmast anhöriga deltar. Rekommendationen gäller 30.11–20.12.2020.

Hur kan man skydda sig mot coronaviruset?

Det är nu viktigt att undvika alla sociala kontakter, ha avstånd till andra, använda mask och gå på test ifall man misstänker smitta. Du får testresultaten inom ett dygn. Det är viktigt att alla följer dessa instruktioner:

 • Iaktta god hand-, host- och nysningshygien. Skaka inte hand. God hand och hosthygien (THL)
 • När du rör på dig utomhus, håll ett avstånd på minst 1-2 meter från andra. Använd ansiktsmask, om du inte kan undvika närkontakt med andra. 
 • Rekommendation att använda munskydd gäller alla över 15 år i motionslokaler som administreras av Helsingfors.  (gäller inte personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd).
 • Använd ansiktsmask på arbetsplatsen i alla situationer där man vistas med annan person i samma utrymmen.
 • Delta inte i tillställningar för över 10 personer.
 • Jobba hemifrån om möjligt.

När ska ansiktsmask nu användas?

Från och med måndagen den 2 november skall att alla över 15 år använder ansiktsmask i de lokaler för inomhusmotion som städerna driver. Förutom under idrottsprestationen ska munskyddet användas under hela vistelsen. Användning av ansiktsmask krävs inte av personer som inte kan använda munskydd på grund av sitt hälsotillstånd. Skyldigheten gäller all inomhusmotion, till exempel förenings- och hobbybruk av skolornas idrottslokaler. Ishallar utgör också lokaler för inomhusmotion.

Måste man använda ansiktsmask på arbetsplatsen?

Användning av ansiktsmask rekommenderas från och med 23.11 på alla arbetsplatser i situationer där man vistas med annan person i samma utrymmen. Rekommendationen om mask vid närvaroarbete gäller i alla utrymmen även när man sköter om säkerhetsavstånden. Ifall du arbetar ensam i ett utrymme där man inte behöver ansiktsmask.

Kan man fortfarande besöka sjukhus, seniorcenter eller serviceboenden?

Eftersom Helsingfors är i spridningsskedet av coronaviruset är vi tvungna att begränsa besöken. Anhöriga och närstående får inte besöka patienter på sjukhus 4–20.12. Det är inte möjligt att ens träffa patienter utomhus. Du kan vara i kontakt med din närmaste per telefon. Besök hos patienter i livets slutskede eller allvarligt sjuka är fortfarande möjliga. Besöken måste överenskommas med personalen.

På seniorcenter och serviceboenden får anhöriga och närstående besöka. Boende får ta emot besök en gång om dagen. Vi rekommenderar att besöken är korta. Ca 15 minuter är en passlig längd för besöket. Besök utomhus är fortfarande möjliga. Utomhusbesöken får vara i högst 30 minuter och det får vara högst två besökare åt gången.

Alla besök måste överenskommas på förhand med vårdplatsen, och ansiktsmask måste användas vid besöket. Besöket får göras endast om man är frisk. Se till säkerhetsavstånden och en god handhygien.

Håller servicecentraler öppet?

Servicecentralerna håller stängt till slutet av februari år 2021. Servicecentralernas restauranger är stängda för utomstående matgäster. Boende på seniorcenter och servicehus kan fortfarande äta där.

Fortsätter dagverksamhet för äldre?

Dagverksamheten för äldre avbryts för viss tid 7.12–10.1.2021. Klienter i dagverksamheten kontaktas personligen.

Jag misstänker att jag blivit exponerad för coronaviruset, vad skall jag göra?

Om möjligt, gör en coronavirusbedömning på nätet. Du får anvisningar utifrån dina symtom. Symtombedömning

Ifall du inte kan göra symtombedömningen, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18) och övriga tider Jourhjälpen tfn 116 117

Alla som har covid-symtom rekommenderas att låta testa sig. Symtomen omfattar bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne.

Vad man ska göra när barnet insjuknar i luftvägsinfektion

När vårdnadshavaren konstaterar att barnet uppvisar symtom får barnet inte gå till skolan eller delta i småbarnspedagogik. Barnet ska testas om hen enligt vårdnadshavaren eller en yrkesperson inom hälsovården har symtom som tyder på coronavirusinfektion.

Även om symtomen är lindriga är det speciellt viktigt att utan dröjsmål låta testa barnet om hen eller en familjemedlem har exponerats för ett bekräftat coronafall eller har rest utomlands under de senaste 10 dygnen.

Om ett barn under skolåldern har lindriga symtom kan man följa med situationen hemma i ett par dagar utan testning. Barnets symtom är lindriga om hen är pigg och orkar leka trots snuva, hosta och feber.  Ett barn som uppvisar symtom kan inte gå till daghem eller familjedagvård eller delta i klubb- eller lekverksamhet.

Ett coronatest är motiverat om ett barn eller en ungdom i skolåldern har coronavirussymtom.

Coronavirustestning i Helsingfors

Läs instruktionerna för vårdnadshavare av dagis- och skolbarn (pdf)

Ytterligare information finns på THL:s webbplats Barn och coronaviruset.

Vilka av stadens anställda testas för coronaviruset?

I provtagningen följer vi de nationella riktlinjerna och instruktionerna, som finns på THL:s webbplats här.

COVID-19-undersökningar görs för följande anställda: Vårdpersonal som är av kritisk betydelse för verksamheten inom hälso- och socialvården (sjukhus, hälsostationernas jour och bäddavdelningar, långvårdens och omsorgens verksamhetsenheter, hemvården), om den anställda har symtom på akut luftvägsinfektion (feber, hosta och/eller andnöd).
Om sjukdomsbilden inte är allvarlig, tas COVID-19-proverna först då den anställdas symptom har pågått i minst två dagar. Under den här tiden stannar den anställda hemma.

Hurudana symtom orsakas av coronavirussmittan?

Alla som visar symtom på coronavirussmitta bör testas. Symtomen omfattar bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne. 
THL: Behandling av coronavirussjukdomen och vårdanvisningar

Jag har förkylningssymtom, kan det bero på coronaviruset?

Om du lider av något som räknas upp ovan ska du ta ett coronatest.

Jag har flunsasymtom, kan de orsakas av coronaviruset?

Vi har i Finland för närvarande mycket säsonginfluensa vars symtom är mycket likadana som coronavirusets. Symtomen kan vara svåra att skilja åt. Ifall dina symtom är lindriga behöver du inte oroa dig. 

Jag misstänker att jag fått coronavirussmittan, hur skall jag agera?

Om möjligt, gör en coronavirusbedömning på nätet. Du får anvisningar utifrån dina symtom och kan vid behov boka tid till coronavirustest. Gör symtombedömning

Ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18) och övriga tider till Jourhjälpen, tfn 116 117.

Coronavirusrådgivningen eller Jourhjälpen hänvisar dig vid behov vidare till ett coronavirustest och till en coronahälsostation.

Alla med coronavirussymtom hänvisas till coronavirustest. Symtomen omfattar exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne.

Coronavirustest görs vid olika testningspunkter. Testet berättar om du har coronavirussmitta. Vid testningspunkterna görs inte antikroppstest som berättar om du redan haft sjukdomen.

I vilka situationer behöver jag en läkares bedömning?

Symtom av infektion i övre andningsorgan som kräver vård är försvagat allmänt tillstånd, stegring som klart dragit ut och andnöd. Ifall du har dessa symtom, ring coronavirusrådgivningen. Där får du råd om hur du ska agera.

I nödfall ring 112.

Var behandlas coronaviruspatienter i Helsingfors?
Coronaviruspatienter sköts i Dal och Malm - ring innan du ger dig av

Alla helsingforspatienter som har symtom i andningsorganen och som behöver en läkarbedömning hänvisas till en coronahälsostation. På de övriga hälsostationerna sköts inte patienter med symtom i andningsorganen.

Ring alltid först till coronavirusrådgivningen eller Jourhjälpen. Du får per telefon anvisningar om hur du ska gå tillväga.

På coronahälsostationerna betjänas klienter i angelägenhetsordning. Stationerna har ingen tidsbeställning.

Majoriteten av dem som insjuknar i coronaviruset återhämtar sig genom att vila hemma en vecka, utan läkarvård. Symtom kan vid behov lindras med smärtstillande.

Dals coronahälsostation
Malms coronahälsostation

Coronavirustest utförs utgående från bedömning

Coronavirustest utförs i enlighet med HUS och Helsingfors riktlinjer.

Hur agera efter ett coronavirustest?

Finns det vaccin mot coronaviruset?

För närvarande finns det inte vaccin mot coronaviruset.

Hur kan man skydda sig mot coronaviruset?

Du kan skydda dig mot coronaviruset på samma sätt som mot andra infektioner i övre andningsorgan. I första hand lönar det sig att ha god handhygien. Tvätta händerna med vatten och tvål under i alla fall 20 sekunder. Rör inte ögon, näsa eller mun ifall du inte precis tvättat händerna. 

 • Iaktta god hand-, host- och nysningshygien. Skaka inte hand.
 • Håll ett avstånd på minst 1-2 meter från andra.
 • Använd ansiktsmask, om du inte kan undvika närkontakt med andra. (gäller inte personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd).
 • Delta inte i tillställningar för över 10 personer. 
 • Jobba hemifrån om möjligt.

Läs det senaste: Huvudstadsregionen gav riktlinjer för nya sätt för att stävja coronaepidemin 14.10.20

Kan man få coronavirussmittan från ytor?

Coronaviruset smittar främst genom dropp- eller kontaktsmitta när en person hostar eller nyser. Enligt nuvarande information sprids viruset inte märkvärdigt via ytor. Coronavirus är enligt strukturen sådana att de inte förblir smittosamma länge på ytor, speciellt inte i växlande temperaturer. Vanliga rengöringsmedel fungerar även på coronaviruset.

Kan viruset smitta från en symtomfri person?

Det har observerats att även symtomfria personer kan sprida viruset. Det är dock oklart hur stor inverkan detta har på spridningen av epidemin. Enligt nuvarande information som WHO gett ut orsakas största delen av smittorna av personer med symtom.

Hur ska hörselskadade ta kontakt i coronavirusfrågor?

Det går att ta kontakt med hjälp av en tolk. Om tolktjänster hittar du information till exempel på FPA:s sidor här: Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Via stadens e-tjänster (asiointi.hel.fi/sv) får du också kontakt med yrkesutbildade personer. Genom att fylla i symtombedömningen på Omaolo-tjänsten (omaolo.fi) kan du i medicinskt brådskande ärenden kontakta en yrkesutbildad person dygnet runt.

Via den nationella Information om coronaviruset-telefonrådgivningen får man rådgivning även per textmeddelande på numret 050 902 0163. Rådgivningen är öppen vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

Var får man tilläggsinformation om coronasituationen i Helsingfors och Finland?

Helsingfors publicerar aktuell information på webbsidan:

Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer med den nationella och internationella situationen och ger instruktioner om hur man kan förebygga smitta (www.thl.fi).

Företagare och affärsverksamhet

Läs korona-aktuellt för företagare:
Staden stöder företag och andra organisationer

Suomen Yrittäjät (sidorna tyvärr bara på finska)

Hem från en resa

Får jag resa utomlands eller finns det begränsningar för resandet?

Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.
Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Uppdaterad information om resebegränsningarna som gäller finländare hittar du på utrikesministeriets webbplats .

Kan jag gå på jobb efter att ha återvänt från en resa?

THL rekommenderar 10 dygns frivillig karantän när du anländer till Finland från ett land där
incidenstalet för coronaviruset har varit över 25 per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Du kan överväga behovet av frivillig karantän med hjälp av THL:s trafikljusmodell. Trafikljusmodellen hjälper också med att bedöma risken för coronavirusinfektion då man reser utomlands. Trafikljusen uppdateras en gång i veckan.

Läget per land och trafikljusen på THL:s webbplats

Rekommendation för resenärer som anländer till Finland

De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

Barn då, kan de gå tillbaka till daghemmet?

Alla som kommer till Finland från utlandet rekommenderas stanna hemma i karantän under 10 dygn.

Ett barn kan komma tillbaka till dagis om föräldrarnas arbetssituation så kräver, men barnet måste vara symptomfritt. Under karantänen bör närkontakter som inte är nödvändiga undvikas, likaså bör man undvika att röra sig utanför hemmet. Som exempel skall man inte gå till lekparken när barnets dag på daghemmet är slut. 

Om barnet inom 10 dygn efter att det kommit hem från resa visar symptom – hur lindriga de än må vara – som tyder på coronavirus, skall barnet stanna hemma, och vårdnadshavaren skall antingen söka hjälp på digitaltjänsten Omaolo eller ta kontakt med hälsovården för ett coronatest.

Jag har kommit hem från en vistelse utomlands och jag kan inte gå två veckor till arbetsplatsen. Kan jag få ett intyg från min läkare för att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA? 

Arbetsgivarens rekommendation om eller förordnande att stanna hemma är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom. Det är inte frågan om karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Ett karantänbeslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan fattas för en person som har bedömts vara utsatt för en allvarlig smittsam sjukdom och där karantän anses vara till nytta med tanke på den ifrågavarande situationen. Karantänbeslutet fattas av ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Sjukfrånvaro kan inte heller beviljas en person som inte uppvisar symptom.

Karantän

Andra frågor gällande coronaviruset

Jag är ensamförsörjare och orolig för att jag själv insjuknar på grund av coronaviruset. Hur klarar jag då av ta hand om mitt barn?

Socialarbetarna vid barnfamiljers socialrådgivning hjälper dig. Telefonen betjänar vardagar kl. 9–12 på numret 09 3101 5454. Tjänsten har låg tröskel och du kan vända dig till oss om du är orolig. Vi kan tillsammans fundera på olika alternativ för hjälp i fall du skulle bli sjuk, så att du själv kan vila ut och bli återställd. Den elektroniska knappen ”Behöver hjälp” finns på www.hel.fi/familjestod. Om du vill ha rådgivning om socialtjänster eller veta hur du söker förmåner eller stöd, kan du ta kontakt med socialrådgivningen vid vuxensocialarbete vardagar kl. 9–16 på numret 09 310 44400. Du kan också gå in på chatten som finns på www.hel.fi/sosiaalineuvonta. Chatten betjänar på finska.

Hur mycket smittor finns bland minoritetsspråkgrupperna?

För närvarande förekommer en tredjedel nya smittor hos andra än de som talar finska eller svenska som sitt modersmål. Omkring 16–17 procent av befolkningen i Helsingfors talar något annat språk än finska eller svenska som sitt modersmål.

Till tredjedelen som nämndes ovan hör sammanlagt 61 olika språk som talas som sitt modersmål. Språkmässigt representeras 19 % av alla nya smittor av personer som talar somali, ryska, arabiska och kurdiska.

Upphör all hobbyverksamhet i stadens lokaler?

Under de tre följande veckorna får man inte ordna någon som helst hobbyverksamhet i inomhuslokaler; och grundläggande idrotts- och konstundervisning avbryts. Även arbetarinstitutet stänger. All hobbyverksamhet för 20 år fyllda avbryts även utomhus, och alla idrottsturer för personer över 20 år annulleras på utomhusplaner.
Hobbyverksamheten för ungdomar under 20 år får emellertid fortsätta utomhus på redan beviljade turer, men nya turer beviljas inte före dem eller andra. Vi glömmer inte ungdomarna fastän ungdomslokalerna är stängda. Vi stöder och bemöter dem på nätet och med uppsökande ungdomsarbetets resurser.
I mån av möjlighet producerar man ett distansutbud.

Hur tryggar man barnens möjligheter att utöva hobbyverksamhet?

Hobbyverksamhet för barn tryggas.
Hobbyverksamheten för ungdomar under 20 år får emellertid fortsätta utomhus på redan beviljade turer, men nya turer beviljas inte före dem eller några andra. Vi glömmer inte ungdomarna fastän ungdomslokalerna är stängda. Vi stöder och bemöter dem på nätet och med uppsökande ungdomsarbetets resurser.

Frågor och svar angående småbarnspedagogiken

På vilka utbildningsstadium övergår man till distansundervisning?

I läroinrättningar på andra stadiet, alltså gymnasier och yrkesläroanstalter. Man eftersträvar att hålla grundskolorna och småbarnspedagogiken öppna så länge som möjligt genom att beakta säkerheten för hälsan. Distansundervisningen börjar när den nya bedömningsperioden inleds 3.12.2020 och distansundervisningen fortsätter till 31.12.2020.

Måste jag ha munskydd när jag hämtar mitt barn från daghemmet?

Ja, det rekommenderas. Bär munskydd både när du för och hämtar ditt barn från daghemmet. Vårdnadshavare och besökare bör även undvika onödig vistelse i daghemmets utrymmen. Närundervisning i gymnasiet, men en årskurs i gång i taget i distansundervisning en vecka i taget. I yrkesutbildningen är en tredjedel av eleverna i närundervisning i perioder på en vecka.

Nu är Det ytterst viktigt att komma ihåg att man inte får komma till skolan om man har symtom som är typiska för corona. Coronasmittans typiska symtom är feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelsmärta, halsont, snuva, andnöd och förlust av lukt- eller smaksinnet. Om dessa symtom visar sig ska man coronatesta sig och vänta på resultatet hemma.

Vi informerar alltid om ändringar i undervisningen via Wilma, så vi ber er därför att kontrollera Wilma regelbundet.08.12.2020 12:30