Hoppa till innehållet

Egenkontroll i skolornas gymnastiksalar

Egenkontroll innebär att den som bokat turen (t.ex. idrottsföreningen) ska själv se till bland annat övervakningen under turen och att salen lämnas snygg efter turen. I skolorna med egenkontroll ska kvällsanvändarna underteckna ett avtal om överlåtelse av nycklar, mot vilket de får nycklarna till skolan. I skolorna med egenkontroll är priset på en tur i gymnastiksalen lägre än i de skolor där det finns en kvällsvakt.

Instruktioner

Nycklar

Hämtning av nycklar
Sammanslutningen får själv bestämma vem som hämtar nycklarna från skolan. Den aktuella personen ska vara myndig. Det är skolvärden i respektive skola som ger introduktion i skolans lokaler för kvällsturer och överlåter nycklarna. Om du har beviljats en tur i en skola med egenkontroll, ta kontakt med idrottstjänsterna/skolvärden senast två veckor före turen. De sammanslutningar som inte fortsätter med turen efter en avslutad säsong ska återlämna nycklarna till skolvärden vid de tidpunkter som idrottstjänsterna separat meddelar.

Antal nycklar
Antalet nycklar har beräknats separat för varje sammanslutning utifrån antalet turer. Skolvärden vet hur många nycklar respektive kvällsanvändare ska få och överlåter nycklarna utifrån det.

Nycklar för enskilda turer
Det finns särskilda nycklar för enskilda turer. De kan hämtas närmare turen så som överenskoms med skolvärden. När man hämtar nyckeln ska man komma överens om ett datum för återlämnande så snart som möjligt efter turen.

Avtal om överlåtelse av nycklar
Den som hämtar nyckeln ska underteckna ett avtal om överlåtelse av nycklar. Om sammanslutningen vill dela ansvaret för nycklarna, kan nycklarna hämtas av flera personer. Då ska de alla underteckna avtalet om överlåtelse av nycklar. Om en person ingår ett överlåtelseavtal för flera nycklar, är det möjligt att man inom sammanslutningen upprättar att eget avtal om ansvarsfördelningen (sekundärt avtal).

Den/de som undertecknat avtalet bär ansvaret för bortkomna nycklar. Om man till andra delar bryter mot avtalet och reglerna får sammanslutningen, inte ansvarspersonen, sanktion för det.

Register över överlåtelse av nycklar till motionslokaler med egenkontroll (PDF)

Användning av iLOQ-nycklar
För in nyckeln ända in i låscylindern och vrid om. Om låset inte öppnas ta ut nyckeln ur cylindern och upprepa proceduren med jämn hastighet. Då nyckeln förs in i låset alstrar låscylindern all den elenergi som cylinderns och nyckelns elektronik behöver. Är införingsrörelsen för snabb, förblir cylindern låst.

Övervakning

I skolor med egenkontroll svarar den som bokat turen själv för övervakningen under turen. Det är förbjudet att hålla ytterdörren öppen under turen. Den som bokat turen får endast använda de lokaler som idrottstjänsterna beviljat. Man får gå in i skolans lokaler 15 minuter innan turen börjar och efter turen har man 30 minuter på sig i omklädningsrummet innan man måste lämna lokalerna. Ansvarspersonen ska stänga fönstren och ytterdörrarna till den lokal som hen använt och släcka ljuset. Larmet aktiveras automatiskt i skolorna. Kostnaderna för larm faktureras den som utlöst larmet. Idrottstjänsterna ska meddelas om eventuella skador.

Anvisningar för avvikande situationer (i gymnastiksalar som används utan utomstående övervakning) PDF

Avtalsbrott

Sammanslutningen får en skriftlig påminnelse om brott mot avtalet om överlåtelse av nycklar som användaren orsakat under turen. Flera påminnelser leder till att turen inhiberas helt.

Städning

Den som bokat en tur med egenkontroll ska lämna gymnastiksalen och de anslutande lokaler som hen använt snygga efter sig. Städningen omfattar att man sätter tillbaka redskapen på sina platser, lägger skräp i papperskorgen och torkar bort smuts, sand e.d. från golvet. Det finns en bred mopp samt en borste med sopskyffel för kvällsturer i varje skola med egenkontroll. Den som använder gymnastiksalen ska meddela idrottstjänsterna om städredskap saknas. Lokalerna ska lämnas snygga efter turen. Under veckoslut ska särskild snygghet iakttas, eftersom det inte finns annan städning i skolorna då.

Användning av redskap

Idrottstjänsterna kan inte bevilja användarrätt till skolans eget redskapsförråd. Skolans redskap får användas med rektorns samtycke. Om eventuell förvaring av sammanslutningens egna redskap i skolans lokaler förhandlas/överenskoms med skolans rektor. Om redskap som gått sönder ska idrottstjänsterna meddelas, liikuntapaikkavaraukset@hel.fi.08.11.2021 09:25