Suoraan sisältöön

Guggenheim studie

1.12.2016

Fullmäktige fällde Guggenheimmuseet

Helsingfors stadsfullmäktige förkastade förslaget att inrätta ett Guggenheimmuseum i Helsingfors efter en maratondebatt. Vid den avgörande omröstningen splittrades rösterna i alla stora fullmäktigegrupper. Förslaget fällde med rösterna 53-32.

Under diskussionen hölls omkring 170 anföranden och den räckte fem och halv timmar. I många inlägg ansågs stadens föreslagna andel av kostnaderna för museet vara för stor och riskfylld. Museianhängarna hänvisade exempelvis till att det är fråga om en investering i Helsingfors livskraft och turism och att staden får kostnaderna tillbaka bland annat i form av ökade skatteintäkter.
 
Tanken om ett Guggenheimmuseum i Helsingfors har levt ända sedan 2011. Det ursprungliga förslaget har ändrats mycket under åren. Enligt det förslag som nu förkastades skulle staden ha deltagit i museibygget med 80 miljoner euro och upprätthållit byggnaden. Andelen privata medel för byggnadsinvesteringarna skulle ha varit mycket större än enligt det tidigare förslaget och understödsstiftelsen Guggenheim Helsingfors skulle ha ansvarat för museiverksamheten.

Läs mer:

Stadsfullmäktiges föredragningslista och beslutsmeddelande (på finska) 30.11.

Resultatet av omröstningen (pdf)

Helsingforskanalen

 

3.11.2016

Staden och understödsstiftelsen presenterar en ny modell för grundandet av Guggenheimmuseet

Helsingfors stadsstyrelse får på måndag behandla ett nytt förslag gällande grundandet av Guggenheimmuseet i Helsingfors.
Helsingfors stad har gjort förslaget i samarbete med Understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors. För stadens del har beredningen letts av Ritva Viljanen, biträdande stadsdirektör för bildningsväsendet.

Det nya förslaget började beredas efter att regeringen i samband med höstens budgetförhandlingar meddelade att den inte finansierar museiinvesteringen.

”Målet är att hitta en genomförbar modell som inte lägger allt ekonomiskt ansvar för museibygget på Helsingfors stad och där Helsingfors stads finansieringsansvar förblir detsamma som det skulle ha varit om staten hade varit med”, säger Viljanen.

”Nu har man hittat en modell för att genomföra museet som gör det möjligt att föredraga ärendet för stadens beslutsfattare.”

Staden investerar 80 miljoner euro i byggandet

Kostnaderna för att bygga museet Guggenheim Helsingfors uppskattas uppgå till 130 miljoner euro. Helsingfors stad skulle finansiera byggandet av museet med högst 80 miljoner euro och Understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors med 15 miljoner euro.

För själva byggandet skulle ett fastighetsaktiebolag grundas som skulle ägas till 84 procent av Helsingfors stad och till 16 procent av understödsstiftelsen. Fastighetsaktiebolaget skulle ta ett lån på 35 miljoner euro för att bygga museet. För låneamorteringen samt för låneskötsel- och räntekostnaderna på sammanlagt 33 miljoner euro, skulle Understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors svara, genom att betala hyra till fastighetsbolaget under en 20 årig avtalstid. Staden skulle ge lånet en fyllnadsborgen.

I den nya modellen skulle Helsingfors stad vara museibyggnadens huvudsakliga ägare och svara för lokalkostnaderna men inte övrigt finansiera museets verksamhet.

Lokalkostnaderna för museet skulle uppgå till cirka 6,5 miljoner euro per år, vilket skulle omfatta räntorna för museets bundna kapital, avskrivningar, interna hyror för tomten och byggnaden till Helsingfors stad samt kostnader för underhåll av fastigheten.

Understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors skulle stå för själva museiverksamheten med sina inkomster, privat finansiering och det årliga stöd till museets driftshushållning som staten beviljar. Licenserna och förvaltningsavgifterna som ska betalas till stiftelsen Solomon R. Guggenheim under 20 år uppgår sammanlagt till 20 miljoner USD eller cirka 18,4 miljoner euro och täcks med privat finansiering. Dessutom investerar understödsstiftelsen 15 miljoner euro i museibyggnaden och betalar bygglånets kostnader genom hyror till staden.

Stadens roll blir tydligare och kostnaderna mindre

I jämförelse med tidigare förslag är Helsingfors stads roll nu klarare och stadens kostnader lägre. Enligt det nya förslaget skulle stadens ägarandel av museibyggnaden vara betydligt större än i den med staten förhandlade modellen även om investeringens penningbelopp skulle vara detsamma.

Understödsstiftelsen för Guggenheim Helsingfors har samlat in betydligt mer privat finansiering än tidigare, sammanlagt 66,4 miljoner euro.

Ritva Viljanen tackar de privata aktörerna för deras starka stöd till museiprojektet.

”Det är fråga om ett exceptionellt projekt: inget annat kulturobjekt i Helsingfors har fått så här mycket privat finansiering. Minst 66,4 miljoner euro av investeringarna skulle betalas med privata pengar. Jag vill rikta ett varmt tack till de privatpersoner som engagerat sig i museet och som gör det möjligt för Helsingfors att föra ärendet vidare.”

Ny bedömning framhäver museets positiva effekter på ekonomin

Enligt en bedömning som Helsingfors stad utarbetat skulle museet locka fler turister till Helsingfors och dessutom enligt en försiktig bedömning påverka turisternas konsumtion med 16 miljoner euro per år.

I byggskedet skulle museet hämta skatteintäkter på 24 miljoner euro per år och påverka sysselsättningen med cirka 1 200 årsverken. Den effekt som museets verksamhet och turismen har på skatteintäkterna skulle uppgå till sammanlagt 7 miljoner euro per år och sysselsättningen skulle stärkas med 400 årsverken.

”Det är viktigt att även under ekonomiskt svåra tider göra investeringar som för med sig inkomster och turister till staden”, betonar biträdande stadsdirektör Viljanen.

”Den bedömning av museets effekter som staden upprättat visar att en kulturell investering är ett bra sätt att öka antalet arbetsplatser och stadens inkomster.”

Enligt undersökningar ligger Helsingfors klart efter i tillväxten inom turism då man jämför med de övriga nordiska huvudstäderna och mäter till exempel antalet hotellövernattningar.

”Guggenheimmuseet skulle göra Finland och Helsingfors kändare på internationell nivå och förbättra vår ställning som resmål. Museet skulle vara ett viktigt tillägg till konstutbudet i huvudstadsregionen. Det skulle vara ett centrum för nutidskonst som är exceptionellt stort även ur internationellt perspektiv och som bättre än tidigare skulle lyfta fram Helsingfors som en konst- och designstad”, säger Viljanen.

Beredningsgruppen konstaterar att museet skulle vara en lönsam investering som skulle skapa ekonomisk fördelar för huvudstadsregionen och även utanför denna.

Samarbete med övriga museer och kulturaktörer

Helsingfors stad har under beredningsarbetet ansett att det är viktigt att museet är ett offentligt utrymme som kan användas av stadsborna.

”Framför museet ska finnas en öppen, allmän strand. Även bulevarden och innergården inne i byggnaden har i avtalsförslaget definierats som ett öppet och avgiftsfritt stadsutrymme”, understryker Viljanen.

”Museet ska upprätthålla ett galleri för så kallad fri konst och således även därigenom ge konstaktörerna något nytt i Helsingfors. Guggenheim Helsingfors skulle som en del av Helsingfors konstmuseifält intensivt samarbeta med de övriga museerna i Helsingfors. Museet skulle också samarbeta med andra konst- och kulturorganisationer i Finland och utomlands.”

För Helsingfors stads del går beredningen vidare så att stadsstyrelsen behandlar det nya förslaget och det bifogade avtalet om genomförande av projektet under sitt möte måndagen den 7 november. Det slutliga beslutet fattas av stadsfullmäktige, som på grund av ärendets viktiga natur ska ta ställning till avtalsförslaget.

Om fullmäktige godkänner museiprojektet kommer man att behandla planändringen av tomten och upprätta en projektplan under 2017–2019. Byggandet av museet kunde i så fall inledas tidigast 2019.

 

23.6.2015

Arkitekttävlingens vinnare av Moreau Kusunoki

Art in the city utsedd till vinnare i arkitekturtävlingen för Guggenheim

Den historiska arkitekturtävlingen för Guggenheim Helsingfors har vunnits av parisiska arkitektbyrån Moreau Kusunoki Architectes med bidraget Art in the City. Det bidrag som juryn utsett till vinnare består av en samling sammankopplade paviljonger. Hela 1 715 bidrag kom in till tävlingen, som bedömdes anonymt.

Guggenheim Helsinki-arkitekttävlingen, som inleddes i juni 2014 och fick rekordartade 1 715 bidrag från över 77 länder, avgjordes idag då Solomon R. Guggenheim Foundation offentliggjorde det vinnande konceptet: en arkitektur som bjuder in besökarna att interagera med konsten och programmen på museet. Byggnaden består av en inomhusgata kantad av en samling sammankopplade paviljonger och torg. Till fasaden på byggnaden används inhemskt kolbehandlat trä och glas. Byggnaden, som är i harmoni med miljön, består av nio låga paviljonger och ett fyrliknande torn. Det är sammankopplat med Observatoriebergets park via en ny gångbro och byggnaden förenas med Södra kajen genom en strandpromenad längs med vattnet. Det vinnande bidraget bland de sex finalisterna har ritats av arkitektbyrån Moreau Kusunoki Architectes, grundad i Paris år 2011.

”Å Guggenheimstiftelsens vägnar vill jag framföra varma gratulationer till Moreau Kusunoki för att ha levt upp till målen i arkitekttävlingen med en sådan elegans, sensitivitet och tydlighet,” sade Richard Armstrong, direktör för Solomon R. Guggenheim-museet och -stiftelsen.

I ett gemensamt uttalande sade Nicolas Moreau och Hiroko Kusunoki följande: ”Tack vare den djärva vision som delas av Solomon R. Guggenheim Foundation och Helsingfors stad erbjöd den internationella öppna tävlingsprocessen en unik utmaning för arkitekter världen över att delta i detta enastående projekt. Sådana här evenemang ger arkitekter stort hopp. Vi är mycket glada över, och det är en stor ära för oss, att ha blivit utvalda bland 1 715 bidrag. Vi gläder oss åt att dela denna seger med alla de människor vi
samarbetar med: vår personal, våra samarbetspartner och våra kunder. Detta stora äventyr har gett oss energi, glädje och drömmar. Nu fortsätter äventyret tillsammans med Solomon R. Guggenheim Foundation, invånarna i Helsingfors och Finland, och alla de som älskar arkitektur och konst.”

”Jag tackar Guggenheimstiftelsen för förverkligandet av den största arkitekturtävlingen som någonsin arrangerats i Finland och som internationellt sett även varit exceptionellt omfattande. Dessutom vill jag tacka alla arkitekter som deltagit i tävlingen för de tolkningar som skapats för möjligheterna kring Södra kajen i Helsingfors. Jag är glad över den livliga diskussion som arkitekturtävlingen väckt och gratulerar vinnaren varmt. Guggenheim Helsingfors-museet har potentiellt en märkbart positiv inverkan för
Helsingfors och hela Finland,” säger Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen.

 

4.6.2014

Arkitekturtävlingen om museet Guggenheim Helsinki startade

Arkitekturtävlingen om Helsingfors tilltänkta Guggenheim-museum inleddes den 4 juni 2014. Tävlingen som genomförs i två faser väntas väcka stort internationellt intresse. Detta är första gången som Guggenheimstiftelsen söker en design för sitt museum genom en öppen tävling.

Guggenheimstiftelsen ordnar arkitekturtävlingen i samråd med Helsingfors stad, finska staten och Finlands Arkitektförbund (SAFA). Tävlingens genomförande hanteras av Londonbaserade Malcolm Reading Consultants.

De anonyma bidragen till den första fasen i tävlingen ska lämnas in senast den 10 september 2014. En jury på elva personer under ordförandeskap av Mark Wigley, professor och dekanus vid Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, kommer att välja sex finalister bland bidragen som lämnats in under den första fasen. I juryn representeras Helsingfors stad av stadsplaneringskontorets verkschef, arkitekt Mikko Aho och biträdande stadsdirektören för bildningsväsendet Ritva Viljanen.

Bidragen bedöms på basis av deras arkitektoniska design, deras relation till den föreslagna tomten och till stadsbilden, deras tillgänglighet för användarna och hållbarhet (inklusive kriterier gällande användningen av material) samt deras genomförbarhet. Genom att besöka en utställning på webben kan allmänheten se alla bidrag i den första fasen av tävlingen.

I november 2014 offentliggör Guggenheimstiftelsen finalisterna, och den andra fasen av tävlingen kan börja. Guggenheimstiftelsen offentliggör vinnaren i juni 2015. Det vinnande bidraget får ett pris på 100 000 euro och de fem övriga finalisterna får ett honorar på 55 000 euro var.

Under och efter tävlingsperioden kommer Guggenheimstiftelsen att fortsätta sin offentliga programserie Guggenheim Helsinki Live för att inbjuda till diskussion om och ge insyn i idéerna bakom det föreslagna museiprojektet.
Helsingfors stad och finska staten kommer efter tävlingens slut att överväga ifall byggandet och utvecklandet av museet skall påbörjas.

Ytterligare uppgifter om arkitekturtävlingen på webbplatsen för tävlingen:
designguggenheimhelsinki.org

 


10.1.2012

Guggenheim Helsingfors: koncept- och utvecklingsstudie

Raportti ehdottaa museon perustamista, tekee esityksen museon sijaintipaikasta, tarkoituksesta, rahoituksesta ja hallintomallista ja suosittelee etenemistä arkkitehtuurikilpailuun. Raportissa ehdotetaan, että museo rakennettaisiin kaupungin omistamalle tontille Eteläsataman rantaan. Paikalla sijaitsee nykyään Kanavaterminaali.

Concept and Development Study for a Guggenheim museum  in Helsinki (A4 pdf)

Concept and Development Study for a Guggenheim museum  in Helsinki (A3 pdf)

Överborgmästare Jussi Pajunen och andra deltagare i stadshuset

Kuva: Pertti Nisonen / Helsingin kaupunki

Pressmeddelande 10.1.2012

Suomeksi (pdf)
English (pdf)
Svenska (pdf)

Kaupunginjohtaja Pajusen esitys (ppt) 

Talousyhteenveto

Suomeksi (pdf)
English (pdf)


Katso tallenne Finlandia-talolla 10.1.2012. pidetystä julkistamisseminaarista.

 

Vy från Helsingfors hamn
Kuva: Pertti Nisonen / Helsingin kaupunki

Lehdistökuvia

 


Helsingin Guggenheim-selvitys: väliaikatietoja

Lokakuu 2011

Suomeksi (word)


 

Toukokuu 2011

Suomeksi (word)
Svenska (word)

 


18.1.2011

Helsinki tilaa Solomon R. Guggenheim -säätiöltä selvityksen mahdollisuudesta perustaa Guggenheim-museo Suomeen

Lehdistötiedote

Suomeksi
English
Svenska

Katso tallenne Helsingin kaupungintalolla 18.1.2011 pidetystä tiedotustilaisuudesta.
 

Janne Gallen-Kallela-Sirén, Tuula Haatainen, Richard Armstrong, Jussi Pajunen, Ari Wiseman. Photo: Pertti Nisonen.
Janne Gallen-Kallela-Sirén, Tuula Haatainen, Richard Armstrong, Jussi Pajunen, Ari Wiseman.

 Lisätietoa / Supporting documents

Solomon R. Guggenheim Foundation Basic Facts Website

Helsinki Basic Facts
Helsinki: an Overview
Helsinki Press Photos

Finland Basic Facts


Biographies

Jussi Pajunen, Mayor, City of Helsinki (bio  image)
Tuula Haatainen, Deputy Mayor, City of Helsinki (bio image)
Janne Gallen-Kallela-Sirén, Director, Helsinki Art Museum (bio image)
Richard Armstrong, Director, Solomon R. Guggenheim Foundation and Museum (bio image)
Juan Ignacio Vidarte, Deputy Director and Chief Officer for Global Strategies, Solomon R. Guggenheim Foundation (bio image)
Ari Wiseman, Deputy Director, Solomon R. Guggenheim Foundation (bio image)


Selected Helsinki Culture Links

Helsingfors konstmuseum

International programs in visual arts, theater, dance and opera www.visithelsinki.fi

World Design Capital Helsinki 2012

Helsinki Design District (25 streets and 190 points-of-contact for fashion, jewelry, interior design, antiques, creative industries and cafés) https://designdistrict.fi/fi/

Helsinki Festival www.helsinginjuhlaviikot.fi 
Flow Festival www.flowfestival.com 
DocPoint Helsinki Documentary Film Festival: www.docpoint.infoDELA
06.12.2019 10:48