Hoppa till innehållet

Allemansrätt

Allemansrätt och skyldigheter

 • Oberoende om du går till fots, åker skidor eller cyklar får du röra dig fritt i naturen – bara du inte rör dig på andras gårdar, åkrar eller odlingsmarker som kan ta skada.
 • Bär, svampar och blommor i naturen (Obs! Inte fridlysta arter) får plockas fritt. Det är skäl att låta lav och mossa vara i fred. Skada inte buskar och träd eller annan växtlighet.
 • Skräm inte djur och stör inte häckande fåglar.
 • Hundar och andra husdjur får inte släppas fria in naturen.
 • Det är förbjudet att röra sig med motorfordon i naturen utan markägarens tillstånd.
 • Pimpelfiske och mätfiske hör till allemansrätten. För annan form av fiske krävs tillstånd.
 • Man får simma och tvätta sig fritt.
 • Det är tillåtet att göra upp eld endast på kokplatser under tak och när man använder spritkök.
 • Var och en är skyldig att hantera eld med särskild försiktighet och hindra att den sprider sig.
 • Avfall ska placeras i för ändamålet avsedda behållare, och brännbart skräp kan brännas. Om det inte finns någon avfallsuppsamling ska var och en ta med sig sitt skräp.
 • På marker som Helsingfors stad äger får man slå läger endast på egentliga tältningsområden. Om ett sådant område inte finns, får man tillfälligt tälta tillräckligt långt från intill liggande bostäder.
 • Var och en har rätt att röra sig på vattnet och vattenområden får även användas för tillfällig ankring.
 • Man ska undvika att störa i onödan och att ta sig in på stängda vattenområden är förbjudet. Fiskefångstredskap och fiskare i båtar och på stranden ska man köra förbi på långt avstånd. Kontinuerlig störande körning med en bullrig motorbåt (t.ex. vattenskidor eller vattenskoter) är förbjudet i närheten av en bebodd strand.
 • Man har rätt att använda strandområden för vila och rekreation på de områden där det även är tillåtet att röra sig med båt.
  Landstigning kan vara förbjudet bl.a. på naturskyddsområden under fåglarnas häckningsperiod. Även om inga förbudsskyltar satts upp är det under denna tid skäl att undvika att röra sig på fågelområden och i den yttre skärgården. Det är naturligtvis förbjudet att ta i land vid någons stug- eller hembrygga utan att fråga lov.
 • När du tar i land kom ihåg att dra upp din båt tillräckligt högt och förtöja den väl.
 • På Helsingfors stads öar och friluftsområden rör du dig alltid på eget ansvar.


06.12.2019 11:26