Hoppa till innehållet

Särskilda bestämmelser 2020

Särskilda bestämmelser för fiske i Helsingfors stads vattenområden 2020

1. Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är allmänna fiskerättigheter som får utövas utan tillstånd på det i fiskelagen föreskrivna sättet (gäller inte Gammelstadsforsens lugnvatten).

2. Vid fiske med drag med Helsingfors stads eller Helsingfors-Esbos tillstånd för handredskapsfiske eller turistfisketillstånd har antalet spön inte begränsats. När man fiskar från stranden får man fiska med högst tre spön.
Undantag: Handredskapsfiske får begränsas under perioden 15.5–30.6. I Gammelstadsfjärden, Botbyviken och Bredviken med ett (1) spö, även när man fiskar från stranden.

3. Ljusterfiske är tillåtet med tillstånd för ljusterfiske under perioden 1.7–31.12 på samtliga stadsägda havsområden.

4. Stående fångstredskap
En person beviljas högst fyra (4) nättillstånd, ett (1) tillstånd för långrev med hundra krokar, tio (10) kroktillstånd och två (2) tillstånd för fiske med katsa. Tillstånden är personliga och får inte överlåtas till någon annan. Fångstredskapen ska märkas ut i enlighet med gällande bestämmelser (§ 48 i lagen om fiske, § 7 och 9 i statsrådets förordning om fiske). Fångstredskapsmärket med kontaktuppgifter ska fästas i redskapets märkesflagga eller i kanten av nätet.

5. Nätfiske
Den minsta tillåtna maskstorleken är 100 mm (knutavstånd 50 mm). Bestämmelsen gäller inte nät för strömming, vassbuk och nors. Den minsta tillåtna maskstorleken för laxnät som läggs ut i yt- och mellanvatten är 157 mm (knutavstånd 80 mm). Ett nättillstånd berättigar till användning av ett högst 30 meter långt nät. Nät får läggas i en rad med högst fyra (4) nät i följd.

6. Vanda å
Tillståndet för handredskapsfiske och turistfisketillståndet i Helsingfors och Esbo berättigar till fiske på fisketillståndsområdena i Helsingfors och Esbo samt Vanda å. Mete och pilkfiske är förbjudet i forsar och strömmar.
Ryckfiske, det vill säga fiske där fiskarna krokas från utsidan, är förbjudet. Vid fiske i ån iakttas en kvot på fångst av högst två (2) laxbesläktade fiskar/dygn. Öringar och laxar med fettfena ska släppas fria. Öring, lax och sik är fredade i bäckar och åar som rinner ut i havet under perioden 1.9–30.11. Vadning är förbjuden under perioden 1.9–31.5. Det rekommenderas att fångad öring med klippt fettfena ska släppas fri under perioden 1.12–30.4. Öring med fettfena ska enligt lag släppas fri.
Gammelstadsforsen är ett separat område med separata tillstånd. Ett särskilt tillstånd krävs även för fiske i Gammelstadsforsens lugnvatten.

7. Minimimåttet för gös är 42 cm, för harr 35 cm och för lax 60 cm. Minimimåttet för öring med klippt fettfena är 50 cm. Öring med fettfena är helt fredad både i åar och i sjöområden. Vid Gammelstadsforsens lugnvatten och fors är minimimåttet för öring med klippt fettfena 60 cm.

8. Det är förbjudet att utöva fiske som stör fartygs- och båttrafiken vid fartygs- och båtleder och på ankarplatser.

9. Områden med fiskebegränsningar har märkts ut på kartan över stadens fiskevatten: Området som begränsas av fiskeleden i Vanda å, Sörnäs strandväg, Hanaholmen, Havshagen, Sumparn och Tjärholmen samt Broholmssundet och Tölöviken: Fiske med stående redskap (ryssja, katsa, nät, långrev och krokar) är förbjudet året runt.

Gammelstadsviken, Silversundet, Kajsaniemiviken, Djurgårdsviken, Sumparsundet och Norra hamnen: Fiske med stående fångstredskap är förbjudet från 1.4 till 1.1 kl. 12.

Kronobergsfjärden (inklusive Hålviken och Håkansviken. Gräns i väster Ugnholmssundet och Ugnsmun, i söder Långörssundet och Gustavssvärd och i öster Hundören–Kalvholmen) och Turholmsfjärden: Fiske med stående fångstredskap är förbjudet från 1.5 till 30.9 kl. 12.00.

Botbyviken: Fiske med stående fångstredskap är förbjudet från 1.4 till 1.1 kl. 12.00. Norr om
Nordsjö bro är fiske med stående fångstredskap förbjudet året om.

Bredviken: Fiske med stående fångstredskap är förbjudet från 1.4 till 1.1 kl. 12.

10. Vattenområdena kring Fagerö, Skogsholmen, Granö och Estlotan i Sibbo, Bredviken i Esbo samt Källvik i Kyrkslätt, Älgsjölandet i Ingå, Bengtsår i Hangö och vattenområdena i Vanda å: Enbart mete, pilkfiske och handredskapsfiske är tillåtet. I dessa områden gäller samma tillstånd för fiske med handredskap som i andra vattenområden.14.07.2020 10:15