Hoppa till innehållet

Fiskebestämmelser för Gammelstadsforsen 2020

Forsområde

Flugfiske (udda dagar)
- Fiske är tillåtet endast med redskap för flugfiske.
- Högst tre enkelkrokar eller en dubbel-/trekrok tillåts.
- Det största tillåtna krokgapet mätt från stommen till krokens ända är 8 mm.
- Vadningsförbud under höstfredningen från 1.9.2019 fram till 31.5.2021.
- Fiskarna ska hålla ett säkerhetsavstånd på minst 3 m.
- Från och med den 1 oktober är den tillåtna krokstorleken vid sikfiske 6 mm från krokens ända till stommen.

Spinnfiske (jämna dagar)
- Fiske är tillåtet endast med redskap för spinnfiske.
- En trekrok eller tre (3) enkelkrokar tillåts.
- Den största tillåtna krokstorleken mätt från stommen till krokens ända är 8 mm.
- Vadningsförbud 1.9.2019–31.5.2021.
- Fiskarna ska hålla ett säkerhetsavstånd på minst 3 m.
- Från och med den 1 oktober är den tillåtna krokstorleken vid sikfiske 6 mm från krokens ända till stommen.

Gemensamma regler för båda fiskesätt inom forsområdet
- Det är förbjudet att fiska från broar eller båtar.
- Tillståndet berättigar till användning av ett spö åt gången.
- Linor och skräp ska absolut läggas i soptunnan.
- Fiskarnas minimimått: lax 60 cm, öring 60 cm och gös 42 cm (maximimått 70 cm), det rekommenderas att gäddor på över 80 cm befrias (stammen har minskat).
- Fångstkvoter: sik, lax, öring, regnbågslax, asp, gädda och gös; tre fiskar per fisketur, varav en får vara fettfeneklippt öring eller lax.
- Vraklaxar (laxar/öringar som vandrar ned mot havet efter leken) ska befrias.
- Lax, öring och sik är fridlysta 1.9–30.11. Då gäller det ett totalt fiskeförbud i den övre forsen. Under sikfisket finns inga särskilda dagar för flugfiske eller spinnfiske.
- I forsen gäller vadningsförbud 1.9–31.5, under övriga tider rekommenderas det att man undviker vadning.
- Man får förfoga över en fiskeplats i 15 minuter, rörelseriktning nedströms.
- Obs! Metning är förbjuden i forsen!
- Ryckfiske, det vill säga fiske där fiskarna krokas från utsidan, är förbjudet!
- Fiskar som krokats från utsidan, laxar och öringar med intakt fettfena, vraklaxar samt fiskar under minimimåttet ska befrias omedelbart oavsett fiskens kondition!
- Forsområdets och fredningsområdets gränser anges med skyltar i terrängen.

Fisketillstånd

Forstillstånd 10 e/tur + expeditionsavgift www.kalakortti.com, barn 5 e + expeditionsavgift

Obs! Fiskeinfo säljer inte längre tillstånd!14.07.2020 15:35