Suoraan sisältöön

Avtalsvillkoren för uthyrning av båtplatser

*Helsingfors stads idrottsver numera: motion.

Avtalsvillkor för uthyrningen av båtplatser i Helsingfors stads båthamnar: 

1  Uthyrande instans (”hyresvärd”) 
Helsingfors stads idrottsverk
 
2  Den som hyr båtplats (”hyresgäst”)
Hyresgästen kan vara en fysisk person med rättshandlingskapacitet, ett företag eller ett samfund, som med Helsingfors stads idrottsverk* ingår avtal om hyrande av båtplats i en av stadens båthamnar. Hyresgästen kan vara hemmahörande i Helsingfors, men kan också ha annan hemort.

3 Rätt att hyra båtplats
Båtplatsen kan hyras med ett skriftligt hyresavtal som ingås med Helsingfors stads idrottsverk, av en helsingforsare eller utsocknes person med rättshandlingskapacitet, av ett företag eller ett samfund.

Hyresgästen skall ge den av Helsingfors stads idrottsverk begärda informationen om sig själv, med personuppgifter, adress och hemort samt uppgifter om båten. Hyresgästen eller en av hyresgästen befullmäktigad person skall vid ingången av hyresavtalet styrka sin identitet.

Om uppgifterna som lämnas om hyresgästen eller båten är felaktiga eller om andra brott mot detta avtal förekommer, är påföljden att rätten att hyra båtplats förverkas. Om så sker, återbetalas inte redan inbetald båtplatshyra.

4  Den båtplats som hyresavtalet gäller
Föremålet för detta hyresavtal är en båtplats som anvisas av Helsingfors stads idrottsverk*.

Helsingfors stads idrottsverk har rätt att, för en tid eller permanent, anvisa hyresgästen en annan båtplats av samma storlek, om den tidigare anvisade platsen till följd av ändrings- och ombyggnadsarbeten i hamnen, ändring av mark- och vattendispositionen eller av andra motsvarande skäl inte är disponibel.

5 Det båt som hålls på båtplatsen
Med båt i detta avtal avses alla slags flytetyg som framförs med muskelkraft, segel eller motor, skrovlängd 2 - 24 meter, vilka övervägande används av deras ägare och/eller innehavare, och som för det mesta används för sport och rekreation, dock med undantag för kanoter, kajaker, segelbräden samt vattenskotrar och motsvarande motordrivna apparater.

Alla båtar som hålls på Helsingfors stads båtplatser skall vara sjödugliga och i gott skick beträffande skrov, rigg och utrustning. Båtarna skall också uppfylla myndighetsbestämmelserna och -anvisningarna om båtar samt de i lag givna kraven, även beträffande skicket.

Hyresgästen skall, om hyresvärden det kräver, kunna visa att båten är sjöduglig samt att båtens skrov samt dess fasta och lösa utrustning är i skick och enligt bestämmelserna.

6  Hyresperiod
Hyresavtalet gäller för en seglationssäsong i sänder och det förlängs tills vidare, förutsatt att det inte sägs upp före utgången av maj varje kalenderår.  Den årliga seglationssäsongen anses vara den 10 juni - 14 september.

Tillstånd till att en båt lämnas kvar i vattnet över vintern i en av Helsingfors stads båthamnar beviljas bara särskilt starka och grovt byggda båtar, och i varje enskilt fall skall särskild överenskommelse om saken nås med hyresvärden. För en båt som övervintrar på en båtplats debiteras gällande avgift enligt den av idrottsnämnden fastställda taxan.

Utanför seglationssäsongen ansvarar hyresvärden inte för skador som drabbar båtar vilka lämnats på eller förts till stadens båtplatser, när orsaken är bristande skick, underhåll eller reparation av båthamnens konstruktioner eller förtöjningsdon,

7 Fastställande av hyran
Hyran för en båtplats bestäms av platsens storlek och utrustningsnivå. Hyrorna fastställs av idrottsnämnden, som vid behov justerar taxan.

För en båt som ägs av flera tillsammans skall till hyresavtalet bifogas en kopia av båtens registerutdrag eller köpebrev, där samtliga delägare i båten finns nämnda. Det är alltid den person som undertecknat båtplatsavtalet som är ansvarig gentemot hyresvärden för båtplatsen.

En båt anses vara ägd av helsingforsare om den till minst hälften ägs av en person, ett bolag eller samfund med hemort i Helsingfors.

8 Betalning av båtplatshyra
Hyran för båtplatsen skall betalas till idrottsverket senast på den sista betalningsdagen, som idrottsverket varje år meddelar separat. Betalningen skall ske i Helsingfors stads idrottsverks kassa eller på ett av idrottsverket angivet bankkonto. Den sista betalningsdagen är absolut: om en hyresgäst inte har betalat sin årshyra senast denna dag, anses hyresgästen ha sagt upp hyresavtalet.

9 Överlåtande av båtplatsen
Hyresgästen får inte tillfälligt hyra ut sin båtplats till någon annan eller ens gratis upplåta platsen till en utomstående.

Om en hyresgäst dör, har hans eller hennes rättsinnehavare rätt att begära att få överta hyresrätten. I inga andra fall är det möjligt att överföra hyresrätten till en annan person.
 
10 Meddelanden och tillkännagivanden
Hyresgästen skall utan dröjsmål till idrottsverkets båtplatsuthyrning meddela om ändringar som gäller hyresgästens namn, kontakt- och adressuppgifter samt uppgifterna om båten.

Hyresvärden har med stöd av detta avtal rätt att skicka meddelanden, uppmaningar och information till hyresgästen så att de skickas i skriftlig form till den senaste faktureringsadressen för hyresgästen, som denne anmält till idrottsverket. Ett meddelande anses ha kommit hyresgästen till handa senast på sjunde dagen efter att det skickats.

Hyresvärden har rätt att lämna ut uppgifterna i samband med detta avtal till utomstående.

11 Anvisningar och bestämmelser
Hyresgästen är skyldig att följa myndigheternas gällande anvisningar och bestämmelser, likaså de av Helsingfors stads idrottsverk givna båthamnsreglerna samt andra skiftliga anvisningar och direktiv som hyresvärden utfärdar.

Hyresgästen är skyldig att tillse att avfall och utsläpp inte kommer ut i vattnet eller luften, inte heller problemavfall eller andra ämnen som försämrar eller förstör marken på stranden, havsbottnen, vattnet eller luften. Om det i vattnet råkar komma eller släpps ämnen eller material som försämrar eller skadar vattenkvaliteten, eller om det i vattnet observeras sådana ämnen eller material, är hyresgästen skyldig att ofördröjligen meddela om saken till räddnings- och miljömyndigheterna samt till idrottsverket, och skall också utan dröjsmål vidta de åtgärder som eventuellt behövs för eliminering av föroreningarna.

12 Ansvar för skador
Hyresgästen skall se till att båten när den är på båtplatsen är förtöjd med omsorg och sjömansmässigt. Hyresgästen skall också se till att båthamnens bryggor, konstruktioner, utrustning och tillbehör samt alla som använder dessa inte utsätts för risker, kroppsskada eller andra skador.

Hyresvärden ansvarar inte för skador på egendom eller personer som uppstår till följd av storm, översvämning, exceptionell väderlek eller andra onormala förhållanden.

En hyresgäst som upptäcker skador och fel på bryggorna, deras struktur och utrustning, förtöjningsdonen, tillbehören och annan motsvarande utrustning skall omedelbart anmäla om detta till Helsingfors stads idrottsverk.

13 Skadestånd
Hyresgästen är skyldig att betala ersättning för skador som han eller hon förorsakat hyresvärden eller utomstående.

14 Båtar som förtöjts på olovlig plats eller som övergivits
Båtar och utrustning som lämnats på olovligt ställe på stadens vatten- eller markområde avlägsnas, och kan på försorg av staden omhändertas och uppläggas på hyresgästens och båtägarens bekostnad och ansvar. Innan en båt flyttas sker en besiktning för bestämmande av dess skick. Över besiktningen upprättas ett protokoll.

De omhändertagna båtarna och föremålen får av ägaren resp. hyresgästen inlösas mot erläggande av avgifter för flyttning och uppläggning, enligt gällande taxa som idrottsnämnden slagit fast. Om en båt resp. ett föremål inte inlöses inom tre månader från omhändertagandet, säljs båten/föremålet på offentlig auktion. Särskild kungörelse ges om varje auktion. Meddelande om omhändertagandet ges omedelbart och uppgift om försäljningen ges i god tid, till hyresgästen eller ägaren, till den adress som dessa meddelat eller till en annars känd adress till dem. 

15  Flyttning av en båt som i en båthamn förtöjts på fel plats
Om en båt i en båthamn förtöjts på ett annat ställe än på den båtplats som enligt hyresavtalet av idrottsverket anvisats för båten ifråga, har Helsingfors stads idrottsverk rätt att omedelbart flytta båten, och har även rätt att debitera hyresgästen för flyttningskostnaderna.

16 Uppsägning av hyresavtalet
Hyresgästen kan skriftligen säga upp sitt hyresavtal. En redan betald båtplatsavgift återbärs inte, om uppsägningen inkommer efter den sista maj kalenderåret ifråga.

Helsingfors stads idrottsverk anser att ett hyresavtal sagts upp från hyresgästens sida ifall hyresgästen inte senast på den sista betalningsdagen har betalat båtplatsavgiften, eller om hyresgästen har övriga obetalda, förfallna avgifter till  Helsingfors stad med anknytning till båtinnehavet.

Om en hyresgäst bryter mot eller försummar att iaktta sina skyldigheter eller åligganden enligt detta avtal, får Helsingfors stads idrottsverk säga upp hyresavtalet.

17 Övrigt
På hyresavtal som gäller båtplats tillämpas finsk lag, och tvister i anledning av avtalet avgörs i Helsingfors tingsrätt, om någondera parten det kräver.06.12.2019 11:29