Hoppa till innehållet

Skötselanvisningar för odlingslotterna

Odlingslottsområdena är rekreationsområden som är öppna för alla. Man får, med undantag av lotterna, röra sig fritt på dem.

Användning och skötsel av lotten
Lotten ska odlas och skötas. Odlingen ska inledas före slutet av maj varje år. Växterna ska placeras så att de kan skötas på lotten och att de inte stör andra odlare. Bärbuskar ska planteras minst 1,5 meter från lottens gräns. Lotten får uteslutande användas för odling. Ogräs måste rensas bort. Man får inte använda kemiska växtskydds- eller bekämpningsmedel i odlingen. På lotten får inte göras upp öppen eld. Det är förbjudet att bränna skräp och annat avfall.

Växter som odlas
På lotten får man utöver nyttoväxter och blommor även odla bärbuskar som blir högst 1,5 meter höga. Däremot får man inte odla träd och buskar med förvedad stam, så kallade prydnadsbuskar. Mångåriga växter ska planteras tillräckligt långt från dikena.

Konstruktioner och anläggningar
Man får bygga en liten kompostram och en förvaringslåda för trädgårdsredskap på lotten. För förodlingen av plantorna kan man använda en gasväv eller bygga en tillfällig plasttunnel som får vara högst 50 cm hög. Fasta grillar eller andra konstruktioner (till exempel växthus, bänkar, pergolor, plattbeläggningar och så vidare) får inte byggas på lotten.

Kompostering
Allt komposterbart avfall som härstammar från området ska komposteras på lotten. Det är förbjudet att kompostera hushållsavfall på området. Allt avfall som inte förmultnar (plast- och glasförpackningar och så vidare) ska föras bort från området.

Underhåll av gångar, diken och planteringar
Staden sörjer för underhållet och skötseln av de leder för lätt trafik som eventuellt finns i området. Gällande de mindre gångar som finns i området sköter odlarna om den del som finns vid den egna lotten.

Vid en viss tidpunkt efter växtperioden sköter staden maskinellt om muddringen av de större diken som eventuellt finns på området, varvid den kant av lotten som ligger vid ett dike måste vara tom. Odlarna slår ner gräset vid dikeskanterna och putsar fårorna vid den egna lotten.

Staden sköter om eventuella större gräsområden och träd. Odlarna sköter om buskplanteringar som staden eventuellt har planterat i området vid den egna lotten.

Övervakning
Föreningen övervakar att dessa anvisningar efterföljs och uppmanar vid behov odlarna att rätta till de försummelser och brister som observerats. Om odlaren ignorerar uppmaningen kan det leda till att personen förlorar odlingslotten.

Helsingfors stad skötselanvisningar för odlingslotterna (pdf)

Bekämpningsanvisning för skadliga främmande växtarter (pdf)

 

 06.12.2019 11:18