Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Visa på kartan

Upplagsflyttning

Medför ett parkerat fordon olägenhet för underhåll eller renhållning eller reparations- eller byggarbeten eller ett evenemang som ordnas inom vägområdet, får väghållningsmyndigheten utföra en upplagsflyttning, om en närflyttning av ett fordon inte kan utföras på grund av trafik eller utrymmesbrist eller av andra motsvarande orsaker.

Likaså kan ett felparkerat fordon flyttas till upplaget tidigast två dygn efter det att fordonet parkerats i strid med bestämmelsen. Fordonet får flyttas till upplaget också om det fordonet har felparkerats fem olika gånger i strid med en bestämmelse om parkering och för dessa gärningar har påförts fem felparkeringsavgifter som är obetalda och i vilka ändring inte kan sökas.

Ett skriftligt beslut om en upplagsflyttning ska delges den sista ägare som antecknats i fordonstrafikregistret eller annan känd ägare och innehavare. Om ägaren eller innehavaren inte inom 60 dagar hämtar fordonet, övergår fordonet i kommuns ägo.

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att ersätta myndigheten för kostnaderna för ordnandet av fordonets flyttning och själva flyttningen samt förvaringen och förvaltningen av fordonet. Kommunen är inte skyldig att överlåta ett fordon från ett upplag förrän parkeringsavgifterna har betalats (om fordonet har flyttats för felparkeringsavgifter som är obetalda och i vilka ändring inte kan sökas) och flyttningskostnaderna har ersatts.

 Kostnaderna för förflyttningen och förvaringen (på finska).06.12.2019 09:46