Hoppa till innehållet

Ändringssökande

Omprövning av ett ersättningsbeslut, flyttningsbeslut och av ett beslut om klampning får begäras i enlighet med förvaltningslagen hos den myndighet som har fattat beslutet. Är det fråga om en närflyttning på grund av renhållning eller reparations- eller byggarbeten, omprövning begäras hos flyttningschef. Är det fråga om ett felparkerat fordon, omprövning begäras hos den kommunala parkeringsövervakaren.

Fordonets ägare eller innehavare kan begära omprövning av ett beslut gällande när- och upplagsflyttning. Också fordonets förare kan begära omprövning av ett beslut om klampning.

En begäran om omprövning ska göras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Av skrivelsen ska framgå vilket beslut som avses, hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder omprövning begärs. En begäran om omprövning kan göras genom e-mail (pysakointi@hel.fi) eller personligen till stadsmiljösektorns kundtjänst.06.12.2019 09:46