Förflyttningar av fordon

Söker ni ert fordon? 

Det kan vara flyttat. Texta AS (mellanrum) reg.nr till numret  040 8481 857 (t.ex. AS ABC-123)
Priset på textmeddelande 0.047 €/st.

Närflyttning

Väghållningsmyndigheten får utföra en närflyttning om ett parkerat fordon medför olägenhet för underhåll eller renhållning eller reparations- eller byggarbeten inom vägområdet eller ett evenemang som ordnas inom vägområdet.  Oftast fordonet flyttas till en plats i omedelbar närhet av dess ursprungliga placeringsplats, till exempel på andra sidan gatan eller en närbelägen gata.

Ett arbete eller ett evenemang inom vägområdet samt flyttningen av fordon meddelas minst två dygn på förhand genom lämplig märkning på området (informationstavlan). I exceptionella situationer kan fordon flyttas utan förhandsanmälan, men då är flyttningen kostnadsfri.  

Den kommunala parkeringsövervakaren får också utföra en närflyttning tidigast två dygn efter det att fordonet parkerats i strid med bestämmelsen.  Om ett parkerat fordon medför betydande olägenhet för väganvändningen, får en närflyttning eller upplagsflyttning utföras utan dröjsmål.

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att ersätta myndigheten för kostnaderna för ordnandet av flyttningen och själva flyttningen.

 

Exempelbild av flyttningsuppmaning

Exempelbild av flyttningsuppmaning 2

Upplagsflyttning

Medför ett parkerat fordon olägenhet för underhåll eller renhållning eller reparations- eller byggarbeten eller ett evenemang som ordnas inom vägområdet, får väghållningsmyndigheten utföra en upplagsflyttning, om en närflyttning av ett fordon inte kan utföras på grund av trafik eller utrymmesbrist eller av andra motsvarande orsaker. Likaså kan ett felparkerat fordon flyttas till upplaget tidigast två dygn efter det att fordonet parkerats i strid med bestämmelsen. Fordonet får flyttas till upplaget också om det fordonet har felparkerats fem olika gånger i strid med en bestämmelse om parkering och för dessa gärningar har påförts fem felparkeringsavgifter som är obetalda och i vilka ändring inte kan sökas.

Ett skriftligt beslut om en upplagsflyttning ska delges den sista ägare som antecknats i fordonstrafikregistret eller annan känd ägare och innehavare. Om ägaren eller innehavaren inte inom 60 dagar hämtar fordonet, övergår fordonet i kommuns ägo.

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att ersätta myndigheten för kostnaderna för ordnandet av fordonets flyttning och själva flyttningen samt förvaringen och förvaltningen av fordonet. Kommunen är inte skyldig att överlåta ett fordon från ett upplag förrän parkeringsavgifterna har betalats (om fordonet har flyttats för felparkeringsavgifter som är obetalda och i vilka ändring inte kan sökas) och flyttningskostnaderna har ersatts.

 Kostnaderna för förflyttningen och förvaringen (på finska).
 

Ändringssökande

Omprövning av ett ersättningsbeslut, flyttningsbeslut och av ett beslut om klampning får begäras i enlighet med förvaltningslagen hos den myndighet som har fattat beslutet. Är det fråga om en närflyttning på grund av renhållning eller reparations- eller byggarbeten, omprövning begäras hos flyttningschef. Är det fråga om ett felparkerat fordon, omprövning begäras hos den kommunala parkeringsövervakaren.

Fordonets ägare eller innehavare kan begära omprövning av ett beslut gällande när- och upplagsflyttning. Också fordonets förare kan begära omprövning av ett beslut om klampning.

En begäran om omprövning ska göras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Av skrivelsen ska framgå vilket beslut som avses, hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder omprövning begärs. En begäran om omprövning kan göras genom e-mail (pysakointi@hel.fi) eller personligen till stadsmiljösektorns kundtjänst.
 

Överföring av ett fördon in kommunens ägo

Ett fordon övergår i stadens ägo om ägaren inte avhämtar det inom 60 dagar efter att ha delgivits om förflyttningen. Stadsmiljösektorn skickar upplysningen om förflyttningen av fordonet som tjänstebrev. Om fordonets ägare är okänd, kungörs förflyttningen på Helsingfors stads anslagstavla för offentliga kungörelser (Norra Esplanaden 11–13) och på stadsmiljösektorns webbplats.

 DELA
04.12.2017 15:40