Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Visa på kartan

Parkering för boende och företag

Bilister som bor i stadskärnan kan skaffa sig ett parkeringstillstånd för boende som ger rätt till att parkera på parkeringsplatserna för boende. Parkeringsplatserna för boende markeras alltid med en trafikskylt.

Företagen kan för sina bilar inlösa parkeringstillstånd för företag. Se separata anvisningar nedtill här på sidan.  


Parkeringstillstånd för boende

Vem ges parkeringstillstånd för boende?

Parkeringstillstånd för boende ges till varje person som enligt uppgifterna i befolkningsregistret bor i området, har ett körkort och enligt motorfordonsregistret äger eller innehar en person-, paket- eller mopedbil eller en motorcykel. Vi beviljar en boendeparkeringstecken även för hyrda/leasade fordon för den hyres-/leasingtid som fastställs i hyres-/leasingkontraktet. Fordonet skall vara hyrt av ett företag vars officiella verksamhetsfält är Uthyrning och leasing av motorfordon.

För vilket fordon?

Tillståndet kan beviljas för en person- eller paketbil, motorcykel, mopedbil eller annan bil vars totala massa är högst fyra ton. Om fordonet tas ur trafik, upphör tillståndet att gälla.

Hur många tillstånd kan man få?

En person kan få endast ett tillstånd. Två registernummer kan anges på ett tillstånd, men bara ett åt gången av dem kan vara boendeparkerad. Olika personer kan inte ha tillstånd för samma fordon, såvida det inte är fråga om ett fordon i samanvändning med dithörande Gemensamt tillstånd.

Hur och var ansöker jag om ett tillstånd?

På grund av coronaläget söks parkeringstecknen i första hand med en webblankett, inte genom att besöka kundtjänsten.

Då du ansöker om det första boendeparkeringstecknet, börja med att fylla i webblanketten (beakta att det inte är möjligt att ansöka om företagsparkeringstecken med den här blanketten). På en blankett kan du fylla i uppgifterna för endast en bil. Om du vill ha ett tecken med registernumren för två fordon förutsätter det ett besök hos kundtjänsten.

Staden strävar att behandla blanketten inom två arbetsdagar. Du får till din e-post information om behandlingen av din ansökan och om hur du kan lösa ut ett beviljat parkeringstecken i stadens e-tjänst.

För förnyelse av ett boendeparkeringstecken används en annan blankett, läs anvisningarna längre ner på den här sidan under Hur förnyas ett tecken?

Beakta följande:

  • den ansökande måste vara fordonets ägare eller innehavare enligt transport och kommunikationsverkets (Traficom)  uppgifter (annars måste ett köpeavtal uppvisas)
  • den ansökandes adress enligt befolkningsregistret måste finnas i området med boendeparkering
  • den ansökande måste ha ett giltigt körkort


Hur mycket kostar det?

Boendeparkeringstillståndet kostar euro/mån. (inkl. moms 24 %) och det beviljas för minst en månad och högst ett år i sänder.


2021 € / mån.
Zone A Kampen 30 €
Zone B Rödbergen, Eira 30 €
Zone C Gardesstaden, Ulrikasborg, Brunnsparken 30 €
Zone D Skatudden 30 €
Zone E Gloet, Kronohagen 30 €
Zone F Främre Tölö 30 €
Zone H Bortre Tölö, Mejlans 30 €
Zone I Berghäll, Sörnäs 30 €
Zone J Åshöjden 30 €
Zone K Vallgård 30 €
Zone L Brunakärr 30 €
Zone M Södra Haga 15 €
Zone N Drumsö 15 €
Zone O Munksnäs 15 €
Zone P Munkshöjden, Näshöjden 15 €

Hur används tillståndet?

När man parkerar på en parkeringsplats för boende ska man placera tillståndet på insidan av vindrutan så att hela texten på framsidan av tillståndet utan besvär kan läsas från utsidan av vindrutan. På en motorcykel ska zondekalen med tillståndet klistras på en synlig plats.

Hur förnyas ett tecken?

Ett boendeparkeringstecken kan förnyas via stadsmiljöns kundtjänst eller elektroniskt på stadens webbsidor. För att förnya ett tecken förutsätts ett besök hos kundtjänsten, ifall två fordons registernummer har bundits till tecknet eller om ändringar görs i uppgifterna för ett traditionellt, laminerat tecken, till exempel på grund av byte av adress eller fordon. Se nedan för noggrannare anvisningar om hur ett tecken kan ändras.

Hur gör du ändringar i ett tecken?

Om du byter adress eller fordon, bör du förnya tecknet genom att besöka stadsmiljösektorns kundtjänst. Du bör ha med dig ett gällande tecken då du anhåller om ett nytt. Om du har ett elektroniskt parkeringstecken (inte laminerat), kan du förnya tecknet också per telefon genom att ringa kundtjänsten.

Förnyandet av ett tecken förutsätter att de ändrade uppgifterna har uppdaterats i befolkningsregistret och i fordonsregistret. Det lönar sig att före besöket försäkra sig om detta genom att ringa till stadsmiljöns kundtjänst.  

Hur säga upp ett tecken?

Om du inte längre behöver ett gällande parkeringstecken kan du säga upp det. Tecknet som sägs upp samt kontot till vilket pengarna returneras ska tillställas stadsmiljösektorns kundtjänst, antingen per post eller genom ett personligt besök. Om det är fråga om ett e-tecken kan uppsägningen också skötas per e-post. Pengarna returneras för innestående fulla månader. Tecknets giltighet upphör den dagen då tecknet returneras.


Parkeringstillstånd för företag

Företagen kan för sina bilar och sin egen zon inlösa parkeringstillstånd för företag. Tillståndet ger rätt till att parkera på zonens parkeringsplatser för boende.

Vem får parkeringstillstånd för företag?

Tillståndet kan inlösa av de företag, offentliga samfund eller näringsidkare som är verksamma inom parkeringszonen för boende.

Hur många tillstånd kan man få?

Ett företag beviljas högst fem tillstånd för respektive verksamhetsställe. På ett tillstånd kan anges ett bilregisternummer.  

För vilket fordon?

Tillståndet kan beviljas för en person- eller paketbil, motorcykel, mopedbil eller annan bil vars totala massa är högst fyra ton. Om fordonet tas ur trafik, upphör tillståndet att gälla.

Hur och var ansöker jag om ett tillstånd?

Ansökning av parkeringstillstånd förändras tillsvidare

Vi ber våra kunder att ringa kundtjänsten på numret 09 310 22111 när de behöver ett nytt parkeringstillstånd eller förlängning av nuvarande parkeringstillstånd.

Tjänstemannen kontrollerar under telefonsamtalet kundens rätt till ett parkeringstillstånd. Ifall kunden har rätt till tillståndet, ger tjänstemannen kunden anvisningar för hur man kan lösa ut tillståndet.

Beakta följande:

Ansökanden av parkeringsrätten måste uppvisa ett intyg från husbolagets disponent eller från fastighetsbolaget där det framgår att företaget är verksamt på adressen (ett hyresavtal räcker inte som bevis). Intyget får inte vara äldre än en månad. Detta intyg är än så länge det enda sättet vi kan säkerställa att företaget är verksamt på den adress dit tillståndet söks.

Dessutom ska fordonets registreringsuppgifter uppvisas. Med hjälp av dessa granskar vi bilens ägar- och innehavarrelationer och företagets FO-nummer. Det fysiska registerutdraget behöver inte presenteras om fordonet är registrerat i Finland.
Om bilen ägs av en anställd hos företaget eller är i en anställds besittning, ska dessutom presenteras ett intyg över anställningsförhållandet samt en lönespecifikation med en specificerad kilometerersättning.


Hur mycket kostar det?

Tecknet kostar 30,83 euro/mån. (inkl. moms 24 %) och det beviljas för minst en månad och högst ett år i sänder.

Hur används tillståndet?

När man parkerar på en parkeringsplats för boende ska man placera tillståndet på insidan av vindrutan så att hela texten på framsidan av tillståndet utan besvär kan läsas från utsidan av vindrutan. På en motorcykel ska zondekalen med tillståndet klistras på en synlig plats.

Hur ändrar man ett tillstånd?

Ändringar i tillståndet görs i stadsmiljösektorns kundtjänst. Tillståndet som är i kraft samt dokument med anknytning till ändringen ska alltid medföras.

Parkeringstillstånd för företag inom samtliga zoner

Företag i innerstaden kan ansöka om ett parkeringstecken som gäller för boende- och företagsparkeringsplatserna i alla områden. Priset på tecknet är 61,66 euro/mån., och det beviljas för minst en månad och högst ett år i sänder. För tecknet gäller samma villkor som för de lokala företagsparkeringstecknen (se ovan).

 08.01.2021 13:17

Rabatt på parkeringsavgiften för bilar med låga utsläpp

Helsingfors stad beviljar rabatt på parkeringsavgifterna för personbilar med låga utsläpp och helelektriskt drivna mopedbilar.

Rabatt på boendeparkering i parkeringshus

Vissa parkeringsanläggningar i innerstaden beviljar de personer rabatt på parkering som är berättigade till parkeringstillstånd för boende.