Suoraan sisältöön

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Sörnäsgatan 1
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Läs mera
Visa på kartan

Parkering för boende och företag

Bilister som bor i stadskärnan kan skaffa sig ett parkeringstillstånd för boende som ger rätt till att parkera på parkeringsplatserna för boende. Parkeringsplatserna för boende markeras alltid med en trafikskylt.

Företagen kan för sina bilar inlösa parkeringstillstånd för företag. Se separata anvisningar nedtill här på sidan.  


Parkeringstillstånd för boende

Vem ges parkeringstillstånd för boende?

Parkeringstillstånd för boende ges till varje person som enligt uppgifterna i befolkningsregistret bor i området, har ett körkort och enligt motorfordonsregistret äger eller innehar en person-, paket- eller mopedbil eller en motorcykel.

För vilket fordon?

Tillståndet kan beviljas för en person- eller paketbil, motorcykel, mopedbil eller annan bil vars totala massa är högst fyra ton. Om fordonet tas ur trafik, upphör tillståndet att gälla.

Hur många tillstånd kan man få?

En person kan få endast ett tillstånd. Två registernummer kan anges på ett tillstånd, men bara ett åt gången av dem kan vara boendeparkerad. Olika personer kan inte ha tillstånd för samma fordon, såvida det inte är fråga om ett fordon i samanvändning med dithörande Gemensamt tillstånd.

Hur och var ansöker jag om ett tillstånd?

Tillståndet inlöses i stadsmiljösektorns kundtjänst. Vid inlösen av ett boendeparkeringstecken, vänligen var beredd att uppvisa körkort och fordonets registeruppgifter eller köpeavtalet för en ny bil. Innan tillståndet beviljas kontrollerar vi sökandens hemadress i befolkningsregistret. Försäkra dig om att dina uppgifter har uppdaterats i registret innan du går vidare. När ett gemensamt tillstånd ansöks ska alla sökandena enligt registerupplysningarna vara ägare eller innehavare till bilen ifråga. När tillståndet ansöks kontrollerar vi allas körkort och adresser.

Hur mycket kostar det?

Boendeparkeringstillståndet kostar euro/mån. (inkl. moms 24 %) och det beviljas för minst en månad och högst ett år i sänder.


2019 € / mån. 2020 € / mån. 2021 € / mån.
Zone A Kampen 26 € 28 € 30 €
Zone B Rödbergen, Eira 26 € 28 € 30 €
Zone C Gardesstaden, Ulrikasborg, Brunnsparken 26 € 28 € 30 €
Zone D Skatudden 26 € 28 € 30 €
Zone E Gloet, Kronohagen 26 € 28 € 30 €
Zone F Främre Tölö 26 € 28 € 30 €
Zone H Bortre Tölö, Mejlans 26 € 28 € 30 €
Zone I Berghäll, Sörnäs 26 € 28 € 30 €
Zone J Åshöjden 26 € 28 € 30 €
Zone K Vallgård 26 € 28 € 30 €
Zone L Brunakärr 26 € 28 € 30 €
Zone M Södra Haga 13 € 14 € 15 €
Zone N Drumsö 13 € 14 € 15 €
Zone O Munksnäs 13 € 14 € 15 €
Zone P Munkshöjden, Näshöjden 13 € 14 € 15 €

Tillståndet kan betalas kontant, med Visa eller MasterCard eller annat bankkort.

Hur används tillståndet?


När man parkerar på en parkeringsplats för boende ska man placera tillståndet på insidan av vindrutan så att hela texten på framsidan av tillståndet utan besvär kan läsas från utsidan av vindrutan. På en motorcykel ska zondekalen med tillståndet klistras på en synlig plats.

Hur förnyas ett tecken?

Ett boendeparkeringstecken kan förnyas via stadsmiljöns kundtjänst eller elektroniskt på stadens webbsidor. För att förnya ett tecken förutsätts ett besök hos kundtjänsten, ifall två fordons registernummer har bundits till tecknet eller om ändringar görs i uppgifterna för ett traditionellt, laminerat tecken, till exempel på grund av byte av adress eller fordon. Se nedan för noggrannare anvisningar om hur ett tecken kan ändras.

Hur gör du ändringar i ett tecken?

Om du byter adress eller fordon, bör du förnya tecknet genom att besöka stadsmiljösektorns kundtjänst. Du bör ha med dig ett gällande tecken då du anhåller om ett nytt. Om du har ett elektroniskt parkeringstecken (inte laminerat), kan du förnya tecknet också per telefon genom att ringa kundtjänsten.

Förnyandet av ett tecken förutsätter att de ändrade uppgifterna har uppdaterats i befolkningsregistret och i fordonsregistret. Det lönar sig att före besöket försäkra sig om detta genom att ringa till stadsmiljöns kundtjänst.  

Hur säga upp ett tecken?

Om du inte längre behöver ett gällande parkeringstecken kan du säga upp det. Tecknet som sägs upp samt kontot till vilket pengarna returneras ska tillställas stadsmiljösektorns kundtjänst, antingen per post eller genom ett personligt besök. Om det är fråga om ett e-tecken kan uppsägningen också skötas per e-post. Pengarna returneras för innestående fulla månader. Tecknets giltighet upphör den dagen då tecknet returneras.


Parkeringstillstånd för företag

Företagen kan för sina bilar och sin egen zon inlösa parkeringstillstånd för företag. Tillståndet ger rätt till att parkera på zonens parkeringsplatser för boende.

Vem får parkeringstillstånd för företag?

Tillståndet kan inlösa av de företag, offentliga samfund eller näringsidkare som är verksamma inom parkeringszonen för boende.

Hur många tillstånd kan man få?

Ett företag beviljas högst fem tillstånd för respektive verksamhetsställe. På ett tillstånd kan anges ett bilregisternummer.  

För vilket fordon?

Tillståndet kan beviljas för en person- eller paketbil, motorcykel, mopedbil eller annan bil vars totala massa är högst fyra ton. Om fordonet tas ur trafik, upphör tillståndet att gälla.

Hur och var ansöker jag om ett tillstånd?

Tecknet fås från stadsmiljösektorns kundtjänst. Den sökande ska uppvisa ett intyg som beviljats av husbolagets disponent eller motsvarande, av vilket det framgår att företaget har ett verksamhetsställe i nämnda zon. Intyget får inte vara äldre än en månad. Dessutom uppvisas fordonets registeruppgifter som vi använder för att kontrollera bilens ägar- och besittningsförhållanden och företagets företags- och organisationsnummer (FO-nummer). Om bilen ägs eller förfogas av en person som är anställd på företaget ska den sökande dessutom uppvisa ett intyg om arbetsförhållandet samt det senaste löneutdraget med en specifikation av kilometerersättningen. 

Hur mycket kostar det?

Tecknet kostar 30,83 euro/mån. (inkl. moms 24 %) och det beviljas för minst en månad och högst ett år i sänder. Det kan betalas kontant, med Visa eller MasterCard eller annat bankkort.

Hur används tillståndet?

När man parkerar på en parkeringsplats för boende ska man placera tillståndet på insidan av vindrutan så att hela texten på framsidan av tillståndet utan besvär kan läsas från utsidan av vindrutan. På en motorcykel ska zondekalen med tillståndet klistras på en synlig plats.

Hur ändrar man ett tillstånd?

Ändringar i tillståndet görs i stadsmiljösektorns kundtjänst. Tillståndet som är i kraft samt dokument med anknytning till ändringen ska alltid medföras.

Parkeringstillstånd för företag inom samtliga zoner

Företag i innerstaden kan ansöka om ett parkeringstecken som gäller för boende- och företagsparkeringsplatserna i alla områden. Priset på tecknet är 61,66 euro/mån., och det beviljas för minst en månad och högst ett år i sänder. För tecknet gäller samma villkor som för de lokala företagsparkeringstecknen (se ovan).

 DELA
06.12.2019 09:44

Rabatt på parkeringsavgiften för bilar med låga utsläpp

Helsingfors stad beviljar rabatt på parkeringsavgifterna för personbilar med låga utsläpp och helelektriskt drivna mopedbilar.

Rabatt på boendeparkering i parkeringshus

Vissa parkeringsanläggningar i innerstaden beviljar de personer rabatt på parkering som är berättigade till parkeringstillstånd för boende.