Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Visa på kartan

Anvisning för sökande av ändring i beslut angående omprövningsbegäran av felparkeringsavgift


Besvärsanvisning

Ändring i beslut angående felparkeringsavgift söks genom förvaltningsbesvär.


Besvärsrätt

Ändring i beslut angående felparkeringsavgift får sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).


Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar frän delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid. En part anses ha fått del av beslutet den dag da handlingen överlämnats till honom eller hans bud.

Om delgivningen har skett i ett vanligt brev anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Om delgivningen har skett per post mot mottagningsbevis anses en part ha fått del av beslutet vid den tid som mottagningsbeviset utvisar.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.


Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter


Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

  • det beslut som besvärsskriften gäller
  • till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som söks
  • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

  • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
  • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
  • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare hartillställts myndigheten


Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift för behandlingen av ärendet.

Rättegångsavgifter tas inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmän för ändringssökanden.

Avgifter i domstlolarna


Bra att veta

Ett besvär till förvaltningsdomstol förlänger inte betalningstid eller avbryter indrivning, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. Ifall besväret godkänns av förvaltningsdomstolen uträttas eventuell återbetalning av avgiften utan separat ansökan.
06.12.2019 09:44

Rabatt på parkeringsavgiften för bilar med låga utsläpp

Helsingfors stad beviljar rabatt på parkeringsavgifterna för personbilar med låga utsläpp och helelektriskt drivna mopedbilar.

Hjulblock

När kan man klampa ett hjulblock på ett fordon och borttagning av hjulblock.