Hoppa till innehållet

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Visa på kartan

Hjulblock

När kan man klampa ett hjulblock på ett fordon?

Enligt 4 § i lagen om parkeringsövervakning (727/2011) kan ett hjulblock klampas på ett fordon

  • genast, om fordonets ålagts parkeringsbot för fem olika förseelser och man inte har betalt böterna eller kan framställa yrkanden om ändring av dem
  • efter två dygn, om fordonet är felparkerat.

Hjulblock kan på samma grunder även klampas på fordon på privata områden eller i terrängen om områdets ägare eller innehavare framför en motiverad begäran om saken.
När ett hjulblock klampas på ett fordon förbjuds samtidigt även att fordonet förflyttas (16 kap. 10 § 1 mom. 3 punkten i strafflagen). Det är likaså genom lag förbjudet att ta bort hjulblocket.
Borttagning av hjulblock

För användning av hjulblock tas i Helsingfors ut en avgift i enlighet med ett beslut (28.5.2013) av nämnden för allmänna arbeten. Enligt lagen om parkeringsövervakning behöver ett hjulblock inte tas bort innan avgiften för användningen av det och parkeringsböterna som är grunden för användningen har betalats.

Avgiften och obetalda parkeringsböter kan betalas i stadsmiljösektorns kundtjänst under dess öppettider. När avgifterna respektive böterna har betalats tar parkeringsövervakarna bort hjulblocket under tjänstetid.

Beslut om användning av hjulblock och yrkande om ändring

En parkeringsövervakare beslutar om användningen av ett hjulblock och ett delgivande om användningen skickas inom sju dagar med ett brev för kännedom till den ägare eller innehavare av bilen som svarar för ersättningen. Mottagaren anses ha blivit delgiven om saken sju dagar efter att brevet avsändes, såvida annat inte påvisas.

Man får inte genom överklagan yrka om ändring av beslutet om hjulblocket, men kan yrka att den kommunala parkeringsövervakningen rättar beslutet. Yrkandet om rättelse ska framställas inom 30 dagar efter delgivandet. Ett yrkande om rättelse som har framställts efter den utsatta tiden handläggs om det finns en särskild orsak till förseningen och yrkandet genast har framställts när detta har varit möjligt.

Yrkandet om rättelse ska framställas skriftligt. Namn och adress för sökanden om ändring, fordonets registernummer samt beslutets nummer ska anges i yrkandet. Alla dokument som yrkandet om rättelse hänvisar till ska bifogas till yrkandet. Yrkandet om rättelse kan inlämnas per post, e-post (till adressen: asysiirrot@hel.fi), telefax till parkeringsövervakningen eller annars personligen till stadsmiljösektorns kundtjänst.06.12.2019 09:43