Suoraan sisältöön

Miljöskydd

Viksbågen 2a
00790 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
09 310 2611
Läs mera
Visa på kartan

HST, Helsingfors

Andra linjen 7 A
00530 Helsingfors
PB 53250, 00099 Helsingfors stad
09 310 1071
Läs mera
Visa på kartan

Vägtrafiken förorsakar skador

Trafiken, i synnerhet motortrafiken skadar miljön på många olika sätt och är även till skada för människans hälsa. Till de mest betydande konsekvenserna hör klimatförändringen, försämrad luftkvalitet och buller.

Trafiklederna och parkeringarna tar mycket plats. Byggandet av trafikleder och trafikmedel förbrukar också material och producerar avfall.

Övriga skador till följd av trafiken är att naturresurser brukas, biodiversiteten reduceras och grundvattnet förstörs.

Kollektivtrafiken och möjligheterna att promenera och cykla är centrala frågor i motarbetandet av de skador trafiken förorsakar

Utvecklingen av fordonstekniken och nya bränslesorter minskar effektivt utsläppen, men bilparkens förnyelseprocess är rätt långsam.

Det är möjligt att reducera utsläppen från biltrafiken genom att integrera samhällsstrukturen, förbättra kollektivtrafiken och förutsättningarna för fotgängare och cyklister samt genom begränsning av biltrafiken till exempel med hjälp av prissättning.

Var och en kan genom sitt agerande påverka utsläppen och luftkvaliteten genom att i stället för att ta bilen använda kollektivtrafiken, cykla eller promenera. Samkörning, gemensamt bruk av en bil, kombination av resor, ekonomiskt körsätt och val av en bil med låga utsläpp är också metoder som reducerar utsläppen från biltrafiken.

Miljövänlig bilism (på finska)DELA
08.10.2018 11:34

Miljözon

Med hjälp av en miljözon begränsas utsläpp från bussar och sopbilar.