Hoppa till innehållet

Projekt

Spårjokern

Spårjokern är en regional tvärgående snabbspårvagnslinje som trafikerar från Östra centrum via Vik, Åggelby och Alberga till Kägeludden. När spårvägslinjen blir klar ersätter den busslinjen 550 (Buss-Jokern). Projektet genomförs genom en alliansmodell, där Helsingfors och Esbo stad samt planerarna och entreprenörerna bildar en gemensam projektorganisation. Byggandet av spåret inleddes sommaren 2019. Spårjokern blir färdig i början av 2020-talet.
Spårjokern

Kronbroarna

Projektet för Kronbroarna binder Degerö, Högholmen och Fiskehamnen till stadskärnan med en spårvägsförbindelse. Samtidigt skapas en maritim ny och snabb rutt även för cyklister och fotgängare. Spårvägen byggs som ett alliansprojekt och broförbindelsen Knekten-Högholmen-Kronbergsstranden som skild totalentreprenad. Byggandet torde inledas hösten 2021, och målet är att spårvägen blir klar 2026.
Kronbroarna

Centrumslingan

Centrumslingan är en planerad järnvägsslinga för närtågen under Helsingfors centrum. Den droppformade banan börjar i Böle och löper i en tunnel via centrum tillbaka till Böle. Man planerar underjordiska stationer i Hagnäs, centrum och Tölö. Trafikledsverket har planerat slingan tillsammans med Helsingfors stad. Beslut om byggandet av slingan har inte ännu fattats. 

Spårväg till Ärtholmen

När Ärtholmens bostadsbyggande genomförs ska spårlinjen 6 flyttas till området. Den första delen mellan Sandviken och Eirastranden blir färdig 2020 och den andra delen till Ärtholmen i början av 2020-talet.
Ärtholmens spårvägens generalplan (pdf, på finska)

Spårvägar i Busholmen

När Busholmens byggande framskrider förlängas spårlinjerna 8 och 9 från Utterhällen till Västterminalen och linjen 7 från Västterminalen till Utterkajen.
Spårvägar i Busholmen

Fiskehamnens buss- och spårvagnslinjer

En ny 4,5 kilometer lång spårväg byggs mellan Fiskehamnen, Vallgårdsdalen och Böle genom ett alliansprojekt. Projektet startade i maj 2020 och målet är att spårvägen ska bli klar 2024. Samtidigt byggs bussfiler på Hermanstads strandväg, och när de är klara är det tänkt att en del av busslinjerna i nordöstra Helsingfors och Vanda ska styras till Fiskehamnen.. 

Fiskehamnens spårvägsprojekt 

Vichtisvägens snabbspårväg och spårvägar i västra innerstaden

I västra Helsingfors planeras en snabbspårväg från centrum via Munksnäs, Haga och Lassas till Gamlas. Snabbspårvägen kopplar samman knutpunkter för trafiken och betjänar det urbana kompletteringsbyggande som planeras längs Hoplaxvägen och Vichtisvägen. Vid Gjuteriets station byggs samtidigt en bytesstation för buss-, spårvägs- och närtågstrafiken. Beslut om förverkligandet av snabbspårvägen fattas under 2020 och byggandet kan börjar år 2025.

Utöver Vichtisvägens snabbspårväg planeras även nya spårvägsavsnitt mot västra innerstaden, till Fredriksgatan, Topeliusgatan och Nordenskiöldsgatan. Spåravsnitten kompletterar nätverket av spårvägar i innerstaden och möjliggör minskad busstrafik i området.

Snabbspårväg till Vik och Malm

En allmän planering av snabbspårvägen till Vik och Malm (VIIMA) är pågoende. Den nya snabbspårvägen binder Vik och Malms flygplatsområde till Helsingfors centrum. Man undersöker möjligheten till sidospår från flygplatsområdet till Malms station och till Jakobacka, där det är möjligt att ansluta till Vandas spårväg. Översiktsplanen blir klar mot slutet av år 2020, och bygget av snabbspårvägen torde inledas 2027.

Tusbyledens snabbspårväg

Tusbyleden är utöver Vichtisvägen och Degerövägen en av de första stadsbulevarderna som ska genomföras enligt Helsingfors nya generalplan. Stamförbindelsen för kollektivtrafiken längs bulevarden är en snabbspårväg från centrum via Tavastvägen och Backasgatan till Tusbyleden. Översiktsplaneringen för spårvägen sker under åren 2021–2022, och spåret byggs mot slutet av 2020-talet. I samband med bulevardprojektet förnyas också Kottbys terminal för ombyten.

Förlängning av spårvägslinje 9 till Ilmala

Spårvägslinje 9 förlängs från Böle till Ilmala. Den nya ändhållplatsen placeras på det nya Ilmalatorget, norr om vattenborgarna. Byggandet inleds 2020, och målet är att det nya avsnittet ska vara klart 2022.

Framtidsutsikter

Helsingforsregionens 14 kommuners gemensamma syn på trafikanskaffningar i framtiden har samlats i Helsingforsregionens gemensamma plan för markanvändning, boende och trafik MBT 2019 (på finska).18.11.2020 17:13