Hoppa till innehållet

Trafikplaner under beredning

På den här sidan finns en förteckning över de mest betydande trafikplanerna under beredning. Det är möjligt att bekanta sig med projektens planeringsskede och planeringsmaterial i Helsingfors kartservice. Projekt i vars planering man kan delta för tillfället nämns på sidan Aktuella planer.

Huvudgator och landsvägar

Förlängningar på Hagbacksvägen
De gamla planerna på tunnlar vid förlängningar av Hagbacksvägen västerut mot Åboleden och österut mot Västerleden och Hermans strandväg uppdateras. Samtidigt ses avtaget till Lokvägen från Tusbyleden över. I Helsingforsregionens plan för trafikarrangemang har tidtabellen för byggandet av förlängningarna västerut och österut gjorts upp för perioden 2021–2035.

Österledens och Borgbyggarvägens anslutning
Stadsfullmäktige godkände generalplanen 2008. Den granskning av generalplanen som byggnadskontoret (stadsmiljösektorn) igångsatt samt det första byggskedets gatuplaner blev färdiga 2012.

Ring I:s och Kvarnbäcksvägens anslutning
För att planerna på de tomterna som finns bredvid Kvarnbäckens anslutning och på detaljplanen ska verkställas, krävs ändringar av nuvarande anslutning. Planerna på anslutningen specificeras och senare inleds gatuplaneringen.

Ring I:s och Österledens anslutning
Tillsammans med Nylands NTM-central väljs ett alternativ för fortsatt planering av Ring I:s och Österledens planskilda anslutning.

Fortsättning på Ring II
En generalplan för förlängningen av Ring II mellan Åbovägen och Tavastehusvägen blev färdig 2008. En utredning om trafiknätet på förlängningens konsekvensområde görs tillsammans med NTM-centralen, Esbo och Vanda.

Björkholmens anslutning till Västerleden
Det planerade området Björkholmen behöver en anslutning till Västerleden. Om områdets trafikarrangemang har en plan för områdesreservation gjorts upp med NTM-centralen Planen ska specificeras.

Kungsekens anslutning till Tavastehusleden
En bedömning av projektet utarbetas för Kungsekens planskilda anslutning. I den jämförs planskild anslutning med bland annat ett alternativ som baserar sig på utveckling av nuvarande anslutning.

Tusbyledens och Samhällsvägens byteshållplatser
Trafikeringen av busslinjen Jokern 2 inleds hösten 2015. Byggande av hållplatser på både Tusbyvägen och Samhällsvägen förbättrar huvudstadsregionens bytesförbindelser i den tvärgående kollektivtrafiken och kollektivtrafiken i riktning in mot och ut från stadens centrala delar.

Österledens och Borgbyggarvägens anslutning
Uppgörandet av detaljplanen inleds för att genomföra generalplanen som stadsfullmäktige godkänt. En projektbedömning utarbetas för att göra det möjligt att bedöma om lösningen är samhällsekonomiskt fördelaktigt.

Kontorschef Katariina Baarman, tfn 310 37125
Ingenjörschef Heikki Palomäki, tfn 310 37312

Sörnästunneln
En detaljplan och en trafikplan görs upp för byggandet av en tunnel mellan Sörnäs strandväg och Hermans strandväg. Tunneln gör det möjligt att bygga fler bostäder i den norra delen av Fiskehamnen och förbättrar centrumets omgivning i och med att genomfartstrafiken flyttar till tunneln.
trafikingenjör Johanna Iivonen, tfn 310 37137

Stadsdelarnas trafikplaner

Centrum
En utredning görs om personbilstrafikens ökning i innerstaden och trafiknätets smidighet i och med den ökade trafiken som är en följd av att Busholmen, Fiskehamnen och Böle vuxit i omfattning. Samtidigt uppskattas vilka konsekvenser parkeringsplatserna och prissättningen på trafiken har på trafiknätets smidighet.
trafikplaneringsdirektör Ville Lehmuskoski, tfn 310 37079
trafikingenjör Petri Blomqvist, tfn 310 109

Rödbergen
Trafikarrangemangen vid Varvsgatan planeras på nytt. Vägen får spårvagnsspår och cykelfiler.
trafikingenjör Anna Nervola, tfn 310 37135

Östersundom
Trafiken i Östersundom planeras i samarbete med planeringen av områdets markanvändning. Områdets trafiknät kompletteras och lokala mindre förbättringar som till exempel busshållplatser, arrangemang för fotgängare och cyklister, planeras och genomförs efter behov.
Sidor om Östersundom >>
trafikingenjör Markus Ahtiainen, tfn 310 37088

Parkering
Utredningen om parkeringspolicyn finjusteras och fattas beslut om de viktigaste riktlinjerna och fortsatta åtgärder i Helsingfors parkeringspolicy. Gemensamt med grannkommunerna och HRT inleder Helsingfors en utredning om anvisningarna för beräkning av verksamhetsställenas antal bilplatser. Dessutom börjar man i Helsingfors verkställa den regionala strategin för anslutningsparkering och åtgärdsprogrammet.
trafikplaneringsdirektör Ville Lehmuskoski, tfn 310 37079
trafikingenjör Juha Hietanen, tfn 310 37120

Främjande av möjligheterna för fotgängare
I Helsingfors börjar man göra upp en undersökningsplan och en utvecklingsplan för fotgängare. Som en helhet behandlas i takt med detta bland annat olika områden för promenadgator, åtgärder som främjar fotgängare och undersökningar om möjligheterna att promenera. Utvecklandet av ett promenadcentrum fortskrider genom en utredning om stadsstrukturen och trafiken. Dessutom inleds utarbetandet av stadscentrumets väderskyddade nätverk för fotgängare.
trafikingenjör Pekka Nikulainen, tfn 310 37086

Strategiskt utvecklingsprogram för trafiken
I Helsingfors utarbetas ett strategiskt utvecklingsprogram för trafiken. I utvecklingsprogrammet väljs långsiktiga riktlinjer för utvecklandet av stadens trafikarrangemang.
trafikplaneringsdirektör Ville Lehmuskoski, tfn 310 37079
kontorschef Matti Kivelä, tfn 310 37145

Trafiksäkerheten
Trafiksäkerheten är trafikplaneringens viktigaste mål. År 2013 inleds utarbetande av ett utvecklingsprogram för hela stadens trafiksäkerhet. I programmet beaktas erfarenheter av bland annat hastighetsbegränsningar, trafikljusarrangemang och övriga åtgärder för att lugna ner trafiken.
trafikingenjör Hanna Strömmer, tfn 310 37106

Se även
• Trafikplaner för kollektivtrafiken >>
• Planer för cykelbanor >>06.12.2019 09:50