Hoppa till innehållet

Planering och byggande

I planeringen av Helsingfors trafik beaktas alla trafikformer: kollektivtrafiken, biltrafiken, cyklar och fotgängare. Man vill i synnerhet främja kollektivtrafikens smidighet och servicenivå. Ett viktigt mål i all trafikplanering är att förbättra trafiksäkerheten.

Från planläggning till gatuplanering

Stora principiella trafiklösningar såsom byggande av huvudgator och spårtrafik, fastställs i en generalplan och delgeneralplaner.

Noggrannare trafikarrangemang fastställs i trafikplaner i samband med utarbetandet av detaljplaner. I trafikplanerna framläggs hur gatuområdet fördelas mellan olika trafikformer (bilar, spårvagnar, fotgängare, cyklister osv.), hur många filer det finns på körbanan och var man kan parkera m.m..

En mindre ändring, till exempel att ändra en korsning till en rondell, kan utföras enbart utifrån trafikplanen utan att ändra på detaljplanen.

Utifrån trafikplanen utarbetas en gatuplan. I gatuplanen fastställs gatans exakta dimensionering, nivå, ytmaterial och planteringar samt lösningar för belysning och dränering.

Beslutsfattande

General- och deltaljplanerna samt trafik- och gatuplanerna görs upp av stadsmiljösektorn som också ansvarar för byggandet av gatorna.

General- och deltaljplanerna godkänns äntligen av  stadsfullmäktige . Gatuplanerna godkänns av stadsmiljönämnden. Trafikplanerna behandlas ava stadsmiljönämden i samband med detaljplanerna. Om kostnaderna för att genomföra trafik- och gatuplaner uppnår en viss gräns behandlas planerna även i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Trafikplaneringschefen fattar beslut i enskilda fall gällande de allra minsta trafikarrangemangen, till exempel byggande av farthinder.

Deltagande

Varje år görs en hel del förbättringar i gatunätet på invånarnas och företagens initiativ. Via stadens responssystem är det möjligt att ge respons. Initiativ skickas till stadens registratorskontor.

Genom att ge respons på planer som är under beredning kan man också delta i trafik- och gatuplaneringen. På webbsidor, i tidningar och per brev till delaktiga informeras om aktuella planer.

Läs mer:06.12.2019 09:50