Planering och byggande

I planeringen av Helsingfors trafik beaktas alla trafikformer: kollektivtrafiken, biltrafiken, cyklar och fotgängare. Man vill i synnerhet främja kollektivtrafikens smidighet och servicenivå. Ett viktigt mål i all trafikplanering är att förbättra trafiksäkerheten.

Från planläggning till gatuplanering

Stora principiella trafiklösningar såsom byggande av huvudgator och spårtrafik, fastställs i en generalplan och delgeneralplaner.

Noggrannare trafikarrangemang fastställs i trafikplaner i samband med utarbetandet av detaljplaner. I trafikplanerna framläggs hur gatuområdet fördelas mellan olika trafikformer (bilar, spårvagnar, fotgängare, cyklister osv.), hur många filer det finns på körbanan och var man kan parkera m.m..

En mindre ändring, till exempel att ändra en korsning till en rondell, kan utföras enbart utifrån trafikplanen utan att ändra på detaljplanen.

Utifrån trafikplanen utarbetas en gatuplan. I gatuplanen fastställs gatans exakta dimensionering, nivå, ytmaterial och planteringar samt lösningar för belysning och dränering.

Beslutsfattande

Trafikplanerna görs upp av stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelning och godkänns av stadsplaneringsnämnden. Trafikplaneringschefen fattar beslut i enskilda fall gällande de allra minsta trafikarrangemangen, till exempel byggande av farthinder.

Gatuplanerna görs upp av stadsmiljösektorn som också ansvarar för byggandet av gatorna. Gatuplanerna godkänns av nämnden för allmänna arbeten.

Om kostnaderna för att genomföra trafik- och gatuplaner uppnår en viss gräns behandlas planerna även i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Deltagande

Varje år görs en hel del förbättringar i gatunätet på invånarnas och företagens initiativ. Via stadens responssystem är det möjligt att ge respons. Initiativ skickas till stadens registratorskontor.

Genom att ge respons på planer som är under beredning kan man också delta i trafik- och gatuplaneringen. På webbsidor, i tidningar och per brev till delaktiga informeras om aktuella planer.DELA
14.11.2017 17:03