Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

HST, Helsingfors

Tavastvägen 86
00550 Helsingfors
PB 55250, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1071
Visa på kartan

Buller

Trafikbuller i Helsingfors

Ungefär en tredjedel av Helsingfors markyta är trafikbullerområde. Närmare 40 procent av Helsingforsborna bor i områden där trafikens bullernivå överstiger 55 dB som är riktvärdet dagtid. Väg- och gatutrafiken är tydligt den största förorsakaren av bullerstörningar. I stadskärnan finns det även många människor som exponeras för spårvagnstrafikens buller.

När det gäller att förebygga bullerstörningar är planeringen i nyckelposition

Planeringen av markanvändningen är ett effektivt sätt att dels förebygga att bullerproblem uppstår, dels att lösa problemen. Strävan vad gäller markanvändningen att komprimera stadsstrukturen i synnerhet vid goda allmänna trafikförbindelser är med hänseende till förebyggandet av buller en krävande uppgift.

Bullerstörningar försöker man motarbeta genom att påverka bullerföroreningarna, dvs. genom att dämpa bullerkällan. Det kan då gälla reduktion av bullerföroreningar från fordon, begränsning av trafikmängden och trafikens hastighet.

Det är möjligt att förhindra att bullret sprider sig genom att omforma terrängen, planera placeringen av olika verksamheter eller genom olika bullerhinder. Buller bekämpas även genom att skydda ett objekt eller en verksamhet som är känslig för buller, exempelvis genom att placera byggnader på ett visst sätt, genom bostädernas planlösningar eller genom att förbättra ljudisoleringen.

Buller har negativa konsekvenser

Kvaliteten på och trivseln i livsmiljön sjunker till följd av buller, det gäller i synnerhet bostadsområden och rekreationsområden. Buller påverkar även människans välmående och hälsa. Bullerstörningar är oftast upplevda störningar och ger sig uttryck i sömnrubbningar och försvårar möjligheten att vila, stör koncentrationsförmågan och inlärningen.

Beakta bullret

När man väljer bostadsområde är det bra om man i den mån det är möjligt kan i förväg fundera över i hurudan miljö man kan tänka sig att bo. Genom att titta på kartan, lyssna och fråga sig för på förhand, kan man undvika stora överraskningar efter att man flyttat.

Den ökade trafiken är en utmaning för bullerbekämpningen. Var och en kan genom sina egna val påverka trafikens bullerföroreningar genom att i stället för att ta bilen, använda kollektivtrafiken, gå eller cykla. Körsättet påverkar även i betydande grad hurudant buller som uppstår.20.01.2021 15:15

Kartor över trafikbuller

I utredningen om buller i Helsingfors stad 2012 har en bedömning av trafikbullrets spridning gjorts.

Väg- och gatutrafiken

Vägtrafiken förorsakar mest bullerstörningar

Spårtrafik

Ungefär tio procent av Helsingfors invånare för spårtrafikens buller.

Flygtrafik

Under de senaste åren har antalet invånare som bor på ett flygbullerområde uppskattats till 12 000–14 000.