Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Avgaser

Avgasernas partikelutsläpp innehåller olika skadliga föreningar

I Helsingfors är det främst avgaserna från biltrafiken som försämrar luftkvaliteten, eftersom de frigörs i höjd med andningshöjden. Avgasutsläppen är även som störst på livligt trafikerade områden vid rusningstid. På dessa områden rör det sig ofta mycket människor och då exponeras de för avgasutsläpp.

Bilarnas avgaser innehåller en stor mängd av olika orenheter i gas- och partikelform. Gasformiga orenheter är bland annat kväveoxid (NO2), kvävemonoxid (NO), kolmonoxid (CO) och olika flyktiga organiska föreningar (VOC) såsom bensen.

Finpartiklarna i avgaserna (PM2,5) innehåller i huvudsak svart kol och många organiska föreningar såsom polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Olika metallföreningar finns också i avgasernas finpartiklar. Partikelutsläppen kommer i huvudsak från dieselbilarnas avgaser.

Gränsvärdet för kvävedioxid överskrids i livligt trafikerade gatukorridorer

Avgasutsläppen från trafiken orsakar fortfarande höga kvävedioxidhalter (NO2) på de livligt trafikerade instängda gatorna i centrum. Halterna har dock haft en avtagande tendens under de senaste åren. År 2020 observerades inga överskridningar av årsgränsvärdet för NO2 genom HRM:s mätningar.

De ställvis höga halterna och överskridning av gränsvärdet av kvävedioxid orsakas av utsläpp från biltrafiken, särskilt från dieselbilar. Andelen dieselbilar började snabbt öka i och med skatteändringen som trädde i kraft 2008. Då ökade de direkta kvävedioxidutsläppen från nya dieselbilar i och med de tekniska lösningar som gjorts för att minska partikelutsläppen.

Kvävedioxidutsläppen från dieselbilar som tillverkas nu och i framtiden bedöms vara lägre även vid verklig körning. Nya typer av testningsmetoder och lagstadgade testningscykler som tvingar biltillverkarna att minska utsläpp har inverkat på detta.

Luftkvalitet i huvudstadsregionen (HRM)14.07.2021 12:57